معنی جرات

جرات
معادل ابجد

جرات در معادل ابجد

جرات
  • 604
حل جدول

جرات در حل جدول

  • بیباکی، بیپروایی، تهور، جربزه، جسارت، دلیری، زهره، شهامت، عرضه، گستاخی، وثبه. توضیح بیشتر ...
  • یارا، بی باکی، بی پروایی، گستاخی، جسارت، دلیری، تهور
  • یارا
فرهنگ عمید

جرات در فرهنگ عمید

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

جرات در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

جرات در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

جرات در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

جرات در فارسی به عربی

  • تجاسر، روح، شجاعه، قوه الشخصیه، معی، مغامره
فرهنگ فارسی هوشیار

جرات در فرهنگ فارسی هوشیار

  • دلیری نمودن یارا گرمک (اسم) دلیری پردلی: ((جرات حرف زدن ندارد. )). توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

جرات در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

جرات در فارسی به آلمانی

  • Geist (m), Gemüt (n), Seele (f)
واژه پیشنهادی

جرات در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید