معنی جایگاه

جایگاه
معادل ابجد

جایگاه در معادل ابجد

جایگاه
 • 40
حل جدول

جایگاه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جایگاه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • جا، قرارگاه، ماوا، محل، مرکز، مسکن، مقر، مکان، منزل، موضع، موقف، موقعیت، درجه، مرتبه، مقام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

جایگاه در فرهنگ معین

فرهنگ عمید

جایگاه در فرهنگ عمید

 • محل، مکان،
  هر نقطه و محلی که کسی یا چیزی در آن قرار بگیرد،
  [مجاز] مقام، مرتبه،
  خانه، سرا، منزل،
  لُژ،
  [قدیمی، مجاز] فرصت، مجال: اگر سستی آرید یک تن به جنگ / نمانَد مرا جایگاهِ درنگ (فردوسی: ۲/۴۰۱)،
  [قدیمی، مجاز] عوض، بدل،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

جایگاه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

جایگاه در فارسی به عربی

 • محطه، مقعد، منزل، موقع
فرهنگ فارسی هوشیار

جایگاه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • مسکن، خانه، مقام، منزل، معدن
فارسی به آلمانی

جایگاه در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

جایگاه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید