معنی تپق زدن

تپق زدن
معادل ابجد

تپق زدن در معادل ابجد

تپق زدن
  • 563
حل جدول

تپق زدن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

تپق زدن در لغت نامه دهخدا

  • تپق زدن. [ت ُ پ ُ زَ دَ] (مص مرکب) داعی الاسلام در ذیل «تپق » آرد: بند شدن سر سم چهارپا بزمین هنگام رفتن بطوری که نزدیک به افتادن شود. (فرهنگ نظام). از کلمه ٔ ترکی تپق، بمعنی غوزک پا. از اشتالنگ لنگیدن. تپق زدن پای آدمی یا ستور؛ از مچ و مفصل اشتالنگ خم شدن. لنگیدن دفعی و ناگهانی از اشتالنگ. از غوزک پا لنگیدن یا لغزیدن. پیچ خوردن مچ پای و فروافتادن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). || تپق زدن زبان، چیزی جز مراد و مقصود از زبان جاری شدن. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تپق زدن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

تپق زدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • تپغ زدن کند زبانی (مصدر) تپق زدن زبان کسی. گرفته شدن زبان او نادرست ادا کردن کلمات: ((فلانی زبانش تپق زده بجای طفل ((طلف)) گفت. )). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه