معنی توانگر شدن

توانگر شدن
معادل ابجد

توانگر شدن در معادل ابجد

توانگر شدن
 • 1031
حل جدول

توانگر شدن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

توانگر شدن در لغت نامه دهخدا

 • توانگر شدن. [ت ُ / ت َ گ َ ش ُ دَ] (مص مرکب) نیرومند شدن. قوی شدن. توانا شدن. پیروز شدن:
  بزرگان ایران توانگر شدند
  بسی نیز با تخت و افسر شدند.
  فردوسی.
  سپاهش همه زو توانگر شدند
  از اندازه ٔ کار برتر شدند.
  فردوسی.
  || غنی شدن. مالدار شدن. ثروتمند شدن:
  به نوّی یکی گنج بنهاد شاه
  توانگر شد آشفته شد بر سپاه.
  فردوسی.
  فرازآمدش ارج و آرام و چیز
  توانگر شد آن هفت فرزند نیز.
  فردوسی.
  یکایک ز هر سو به چنگ آمدش
  بسی گوهر از گنج گنگ آمدش
  سپه سربسر زآن توانگر شدند
  چو با یاره و طوق و افسر شدند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید