معنی تهمتن

تهمتن
معادل ابجد

تهمتن در معادل ابجد

تهمتن
 • 895
حل جدول

تهمتن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تهمتن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • دلاور، دلیر، شجاع، قوی، گرد، نیرومند، رستم
فرهنگ معین

تهمتن در فرهنگ معین

 • دارای تنی نیرومند، شجاع، لقب رستم. [خوانش: (تَ هَ تَ) (ص مر. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تهمتن در لغت نامه دهخدا

 • تهمتن. [ت َ هََ ت َ] (ص مرکب) مردم قوی جثه و شجاع و بی نظیر را نیز گویند چه معنی ترکیبی این لغت بی همتاتن است، یعنی تنی که عدیل و نظیر نداشته باشد. (برهان). از«تهم » + «تن » به معنی دارنده ٔ بدن قوی. (حاشیه ٔ برهان چ معین). قوی. نیرومند. شجاع. دلیر. (فرهنگ فارسی معین). بی همتا در بزرگی و حشمت و مردی و قامت. (صحاح الفرس). پهلوان. (شرفنامه ٔ منیری). معنی ترکیبی آن بزرگ تن است. (آنندراج). قوی جثه و شجاع و زورآور و دلاور و زبردست سهمگین و مهیب و بی نظیر و بی همتا. توضیح بیشتر ...
 • تهمتن. [ت َ هََ ت َ] (اِخ) از القاب رستم زال است. (برهان) (فرهنگ فارسی معین). یکی از القاب رستم است زیرا که او عظیم الجثه و شجاع و بی همتا بود. (انجمن آرا) (آنندراج). و نیز رستم را نامند و پیلتن هم گویندش. (شرفنامه ٔ منیری). یکی از القاب رستم است چون که عظیم جثه بود و در مردانگی و دلاوری بی مثل و همتا بود او را به این لقب ملقب ساختند. (فرهنگ جهانگیری). لقب رستم زیرا که دلاور بی همتا بود. (فرهنگ رشیدی). از القاب رستم. توضیح بیشتر ...
 • تهمتن. [ت َ هََ ت َ] (اِخ) از القاب بهمن است. (از برهان). لقب بهمن بن گشتاسب. (فرهنگ فارسی معین). نام بهمن. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • تهمتن. [ت َ هََ ت َ] (اِخ) فلک نهم. (ناظم الاطباء). نام فلک نهم است که از همه ٔ افلاک بزرگتر است و بر همه احاطه دارد. و به این مناسبت رستم را تهمتن لقب کرده اند و این لغت از لغات دساتیر است. (انجمن آرا) (آنندراج). از برساخته های فرقه ٔ آذرکیوان است. رجوع به فرهنگ دساتیر شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تهمتن در فرهنگ عمید

 • تنومند، تناور، قوی‌جثه، نیرومند،
  دلیر. δ دراصل لقب رستم، پهلوان داستانی ایران است،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تهمتن در فارسی به انگلیسی

 • Colossal, Herculean, Hercules, Knight, Mighty, Potent, Powerful, Robust, Rugged, Stalwart, Strong, Vigorous. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

تهمتن در نام های ایرانی

 • پسرانه، دارنده تن نیرومند، لقب رستم پهلوان شاهنامه
فرهنگ فارسی هوشیار

تهمتن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه