معنی تنیا

تنیا
معادل ابجد

تنیا در معادل ابجد

تنیا
  • 461
حل جدول

تنیا در حل جدول

فرهنگ عمید

تنیا در فرهنگ عمید

  • کِرْم * کِرم کدو
گویش مازندرانی

تنیا در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

تنیا در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید