معنی تندر

تندر
معادل ابجد

تندر در معادل ابجد

تندر
 • 654
حل جدول

تندر در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تندر در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آسمان‌غره، پخنو، رعد، غرش، غرشت، کنور، تندور،
  (متضاد) برق، صاعقه، عاصفه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تندر در فرهنگ معین

 • (تُ دَ) (اِ.) رعد، آسمان غرش.
لغت نامه دهخدا

تندر در لغت نامه دهخدا

 • تندر. [ت ُ دَ / دُ] (اِ) رعد بود. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص 138) (از انجمن آرا) (از آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از ناظم الاطباء) (از معیار جمالی). بمعنی غرنده باشد عموماً و رعد را گویند خصوصاً. (برهان). غرنده که به تازیش رعد خوانند. (شرفنامه ٔ منیری). بانگ رعد. (اوبهی) (غیاث اللغات). تندور. (حاشیه ٔ لغت فرس اسدی) (معیار جمالی) (اوبهی) (انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ رشیدی) (شرفنامه ٔ منیری). ریشه ٔ هندی باستان «تن، تانیتی » (صدا پیچیدن، صدا، صدا دادن)، تنیی تو (رعد)، لاتینی تونار، تونی تروس، انگلیسی «ثاندر»، افغانی متداول تندر، افغانی محض «تنا» (رعد). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تندر در فرهنگ عمید

 • (هواشناسی) = رعد

  [قدیمی] هرچیز غرّنده،
فارسی به انگلیسی

تندر در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

تندر در نام های ایرانی

 • دخترانه، تن (فارسی) + در (عربی) آن که بدنی سفید و درخشان چون در دارد. توضیح بیشتر ...
تعبیر خواب

تندر در تعبیر خواب

 • اگر غریدنِ تندر با باران باشد، دلیل که مردمان را ترس و بیم کمتر است و نعمت و خیر فراوان. اگر بیند باران سخت و تندر سخت بارید، دلیل کند بر ترس بیننده خواب از دعای پدر و مادر. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • غریدنِ رعدِ اندک و باریدنِ باران اندک، دلیل بر ترسِ کاری است از دعای زاهدان و صالحان. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • دیدن تندر بر پنج وجه است. اول: عذاب. دوم: حکمت. سوم: زحمت. چهارم: صولت. پنجم: خشم پادشاه. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

تندر در فرهنگ فارسی هوشیار

 • بانگ رعد، صدا پیچیدن
فارسی به ایتالیایی

تندر در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید