معنی تماما

فارسی به ترکی

عربی به فارسی

تماما

کاملا , بکلی , تماما , سراسر , واقعا

فارسی به عربی

تماما

بالکامل، بشکل عام، تماما، حسنا، فی کافه انحاء، کل، کلیه

حل جدول

تماما

همگی، کلا، همه، سراسر، یکسره

کلا


کلى

تماما

فارسی به انگلیسی

تماما

All, Altogether, De-, Downright, Entirely, Fairly, Ob-, Per-, Perfectly, Plumb, Purely, Right, Roundly, Stark, Up, Utterly, Wholly


تماما(عامیانه‌)

All-Fired

فرهنگ فارسی هوشیار

تماما

کاملاً و بتمامه و بدون باقی و همگی

انگلیسی به فارسی

all

تماما


altogether

تماما


fully

تماما


intoto

تماما


quite

تماما


teetotally

تماما


wholly

تماما

معادل ابجد

تماما

482

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری