معنی تتری

تتری
معادل ابجد

تتری در معادل ابجد

تتری
 • 1010
حل جدول

تتری در حل جدول

فرهنگ معین

تتری در فرهنگ معین

 • (تُ یا تَ) (اِ.) سماق.
لغت نامه دهخدا

تتری در لغت نامه دهخدا

 • تتری. [ت َ را] (ع ص، ق) پیاپی. (ترجمان علامه ٔ جرجانی). متواتر و متفرق و پریشان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و مذکور است در «وت ر». (منتهی الارب). اصل آن «وتری » و معنی آن آمدن یکی پس دیگری است. (المنجد). یک یک پس یکدیگر. در اصل وتری بود مأخوذ از «وتر» است. (آنندراج): ثم ارسلنا رسلنا تتری. (قرآن 23 / 44). و منه الحدیث: لابأس بقضاء رمضان تتری. (منتهی الارب). جأوا تتری، یک یک پس یکدیگر آمدند یا متفرق و پریشان آمدند. توضیح بیشتر ...
 • تتری. [ت َ / ت ُ] سماق بود. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص 521). سماق باشدکه از آن آش پزند. (صحاح الفرس). سماق. (حاشیه ٔ فرهنگ اسدی نخجوانی) (دهار) (زمخشری) (فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء) (الفاظالادویه ص 72). سماق باشد. (فرهنگ جهانگیری). سماق را گویند و آن چیزی باشد ترش که در آشها و طعامها کنند و بعضی به این معنی بجای حرف ثانی بای ابجد نوشته اند. (برهان). سماق که ثمر ترش است. (فرهنگ نظام):
  خار مدرو تا نگردد دست و انگشتان فگار
  کز نهال و تخم تتری کی شکر خواهی چشید. توضیح بیشتر ...
 • تتری. [ت َت َ] (ص نسبی، اِ) منسوب به تتر را گویند. (فرهنگ جهانگیری). منسوب به تتر باشد که ولایت تتار است. (برهان). منسوب به تتر که مخفف تاتار است و آن ملکی است از ترکستان که ساکنان آنجا در سابق کافر بودند. (غیاث اللغات) (آنندراج). تتری منسوب به تتر و تاتار و تتار. (از فرهنگ رشیدی). منسوب به تتر یعنی تاتار. (ناظم الاطباء):
  تتری گر کشد مخنث را
  تتری را دگر نباید کشت.
  (گلستان).
  گویند که دوش شحنگان تتری
  دزدی بگرفتند بصد حیله گری. توضیح بیشتر ...
 • تتری. [ت َ ت َ] (ع اِ) تتر. چاپار. (دزی ج 1 ص 141).

فرهنگ عمید

تتری در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

تتری در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پیاپی، متواتر، متفرق و پریشان
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید