معنی تبیره

تبیره
معادل ابجد

تبیره در معادل ابجد

تبیره
 • 617
حل جدول

تبیره در حل جدول

فرهنگ معین

تبیره در فرهنگ معین

 • (تَ رِ) (اِ.) دهل، کوس، طبل دو سر.
لغت نامه دهخدا

تبیره در لغت نامه دهخدا

 • تبیره. [ت َ رَ / رِ] (اِ) دهل بود. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص 439). تبیر. (فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). بمعنی تبیر است که دهل و کوس و طبل و نقاره باشد. (برهان). طبل و کوس و دهل. (غیاث اللغات). دهل را نیز گویند. (فرهنگ اوبهی). طبل و دمامه که آن را کوس نیز گویند. (شرفنامه ٔ منیری). دهل و نقاره. (فرهنگ خطی کتابخانه ٔ سازمان):
  تبیره ببردند و پیل از درش
  ببستند آذین همه کشورش. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تبیره در فرهنگ عمید

 • (موسیقی) نوعی دهل یا طبل،
  [مجاز] صدای تبیره: تبیره برآمد ز درگاه شاه / رده برکشیدند بر بارگاه (فردوسی: ۳/۱۸)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تبیره در فارسی به انگلیسی

تعبیر خواب

تبیره در تعبیر خواب

 • اگر دید با تبیره پای کوبد و رقص کند، دلیل است بر غم و اندوه. اگر دید او تبیره مفرد همی زد، دلیل که سخن باطل گوید، یا کاری ناصواب کند و بدان مشهور شود و بعضی از معبران گویند: تبیره درخواب آواز خوش و باطل است. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر دید تبیره می زد، دلیل که کارهای باطل کند با شعت، که در او هیچ اصل نباشد و با مردمان هر وعده که دهد جمله دروغ باشد. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • دیدن تبیره در خواب، کاری است که به نادانی کرده شود و عاقبت آن کار ظاهر، باطل است و تبیره زدن در خواب، مردی است که دروغ شیرین و آراسته گوید به ظاهر و در باطن مردمان را غیبت کند و سخنان زشت گوید. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

تبیره در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) دهل کوس طبل نقاره، خانه ای که در آن پلیدیها ریزند.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید