معنی تامینات

تامینات
معادل ابجد

تامینات در معادل ابجد

تامینات
  • 902
حل جدول

تامینات در حل جدول

  • اداره آگاهی قدیم
فرهنگ عمید

تامینات در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

تامینات در فرهنگ فارسی هوشیار

  • شعبه ای از اداره شهربانی که اکنون آگاهی میگویند آگاهی اواره ی آگاهی (مصدر اسم) جمع تامین یا اداره تامینات. ادراه ایست در شهربانی که بتوسط ماموران خود تقصیرات قانونی را کشف میکنند اداره آگاهی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید