معنی تاج گل

لغت نامه دهخدا

تاج گل

تاج گل. [ج ِ گ ُ] (ترکیب اضافی اِ مرکب) عبارت از ذات گل است. (آنندراج). چتر گونه ٔ گل. اکلیل گل. تاجک.


تاج

تاج. (اِخ) رجوع به محمد صدر علاء شود.

تاج. (الَ...) (اِخ) ابن السباعی خازن المستنصریه، وی یکی از مشاهیر دوران الحاکم بامراﷲ بود. رجوع به تاریخ خلفاء ص 321 شود.

تاج. (اِخ) (الَ...) ابن میسر المورخ. وی از مشاهیر زمان الحاکم بامراﷲ بوده. رجوع به تاریخ خلفاء ص 321 شود.

تاج. (اِخ) (الَ...) ابن الفرکاح. وی یکی از مشاهیر دوران خلیفه ٔ الحاکم بامراﷲ بود. رجوع به تاریخ خلفاء ص 321 شود.

فارسی به انگلیسی

تاج‌ گل‌

Chaplet, Garland, Wreath

نام های ایرانی

گل تاج

دخترانه، تاجی پر از گل


تاج گل

دخترانه، آن که چون تاجی در رأس گلها است، زیبا

عربی به فارسی

تاج

تاج , فرق سر , بالا ی هرچیزی , حد کمال , تاج دندان , تاج گذاری کردن , پوشاندن (دندان باطلا وغیره) , تارک , کلا ه پادشاهی (در ایران قدیم) , تاچ پادشاهی , تاچ پاپ , تاج یاکلا ه

فارسی به عربی

تاج

تاج، قلوسه، قمه

تعبیر خواب

تاج

اگر بیند بر سر وی تاج نهاد، دلیل که او از پادشاه، کامروائی رسد. اگر بیند پادشاه تاج به وی داد و او بر سر نهاد، دلیل که زن توانگر خوبروی بخواهد و از او کام دل و داد یابد. اگر بیند تاج از سر او بیفتاد و بشکست، دلیل که زن را طلاق دهد. اگر کسی بیند تاج از سر وی برگرفته شد، دلیل که زن از وی جدا شود. اگر بیند تاج از سر وی بیفتاد و بشکست، دلیل که زن او بمیرد، یا کسی از اهل بیت او بمیرد و از دنیا رحلت کند. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

اگر زنی دید تاج بر سر دارد و شوهر ندارد، دلیل که شوهر کند. اگر شوهر دارد، دلیل که بر زنان مهتر شود. اگر زنی دید تاج از سر او گرفتند، دلیل که شوهر او زنی خواهد یا شوهر او را طلاق دهد. اگر دید تاج مرصع به گوهرها بر سر پادشاه نهاد، دلیل که قریب پادشاه است و جاه و حرمت وی را حاصل شود. - امام جعفر صادق علیه السلام

تاج در خواب دیدن، پادشاه راملک ولایت است و زنان را شوهر و مردم عامه را نیکوئی حال. اگر بیند بر سر تاج داشت از زر و مرصع، دلیل که قدری بلند و منزلتی عظیم یابد، ولیکن در دین و راه شریعت ضعیف است. اگر این خواب را زنی دید، دلیل که شوهری کند صاحب حشمت و جاه در شغل دنیا. - محمد بن سیرین

معادل ابجد

تاج گل

454

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری