معنی بی‌دین

لغت نامه دهخدا

بیدین

بیدین. (ص مرکب) (از: بی +دین) کافر و بیراه و بی مذهب. (آنندراج). بی کیش و بی مذهب و ملحد. (ناظم الاطباء). کافر. بی کتاب. که دین ندارد. (یادداشت مؤلف). آنکه دین ندارد. بی کیش. لامذهب. مقابل دیندار. زندیق. (مهذب الاسماء):
بمن بر پس از مرگ نفرین بود
همان نام من پیر بی دین بود.
فردوسی.
گرانمایه کسری ورا یار گشت
دل مرد بیدین پرآزار گشت.
فردوسی.
نگون بخت را زنده بردار کرد
سر مرد بیدین نگونسار کرد.
فردوسی.
ای ملکی کز تو به هر کشوری
بهره ٔبیدینان گرم و عناست.
فرخی.
هیچ بیدین به زر او را نتوانست فریفت
ورچه شاهان جهان را بفریبند به زر.
فرخی.
رای را زنده تو بجهاندی و بزدودی همی
زنگ کفر از روی بیدینان به صمصام صقیل.
فرخی.
مرد را در دین روا باشد که جوید دین بعقل
بازگوی آخر که بیدین را علامت چیست پس.
ناصرخسرو.
خسیس است و بیقدر و بیدین اگر
فریدونش خالست و جمشید عم.
ناصرخسرو.
قاضی بیدین از ابلیس لعین پرفتنه تر است.
(گلستان).
ترا با چنین علم و ادب که داری با بیدینی حجت نماند. (گلستان).
مرا چه کار به ابن زیاد بیدین است
فرشته را چه سروکاربا شیاطین است.
؟

حل جدول

بی‌دین

زندیق

‌لاییک


ملحد و بی‌دین

لامذهب


بی‌دین و کافر

ملحد

زندیق

لامذهب


بی‌دین و ملحد

لامذهب


کافر و بی‌دین

‌ زندیق

زندیق


بی‌اعتقاد و بی‌دین

هرهری

مترادف و متضاد زبان فارسی

بی‌دین

بی‌کیش، خدانشناس، فاسق، کافر، لامذهب، مرتد، مشرک، ملحد،
(متضاد) خداشناس، دیندار، مومن

فرهنگ فارسی هوشیار

بیدین

(صفت) آنکه دین ندارد بی کیش لامذهب مقابل دیندار.

فرهنگ عمید

بی ایمان

بی‌دین، بی‌اعتقاد،


ناخدا

بی‌دین، کافر،


لامذهب

بی‌دین، بی‌ایمان،


ملحد

کافر، بی‌دین، منکر خداوند،

معادل ابجد

بی‌دین

76

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری