معنی بیکاره

بیکاره
معادل ابجد

بیکاره در معادل ابجد

بیکاره
 • 238
حل جدول

بیکاره در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بیکاره در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بی‌مصرف، تنبل، تن‌پرور، کاهل، لش، مفتخوار، مهمل، ول، ولگرد، بیهوده‌گرد، هرزه‌گرد، ولو، هنجام، هیچکاره،
  (متضاد) زرنگ، شاغل. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بیکاره در فرهنگ عمید

 • بیکار،

  بی‌هنر،

  ولگرد،

  بی‌فایده،
فارسی به انگلیسی

بیکاره در فارسی به انگلیسی

 • Derelict, Idle, Loafer, Unemployed, Wanker, Wastrel
فارسی به عربی

بیکاره در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

بیکاره در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (صفت اسم) بیکار، بیهنر، ولگرد، بیفایده بیسود بیمصرف
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید