معنی بوریا

بوریا
معادل ابجد

بوریا در معادل ابجد

بوریا
  • 219
حل جدول

بوریا در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بوریا در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

بوریا در فرهنگ معین

  • [ع.] (اِ.) حصیر، حصیری که از نی شکافته می بافند.
لغت نامه دهخدا

بوریا در لغت نامه دهخدا

  • بوریا. (اِ) مأخوذ از آرامی. حصیری که از نی شکافته ٔ مخصوص سازند. معرب آن باری است. (ابن درید). در این زبانها از سومری بعاریت گرفته شده. (حاشیه ٔ برهان چ معین). معروف است، حصیری که در خانه اندازند. (انجمن آرا). حصیری است که در خانه اندازند و باریا معرب آن است. (از آنندراج). حصیری که از نیهای شکافته سازند. (ناظم الاطباء): و از وی [شهر ترمذ] صابون و بوریای سبز و بادبیزن خیزد. (حدود العالم). اندرین روز اطلاق کردند بهای بوریا و نفت که جسد جعفر یحیی برمکی را سوخته آید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بوریا در فرهنگ عمید

  • فرشی که از نی شکافته می‌بافند، حصیر، بلاج،
فارسی به انگلیسی

بوریا در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

بوریا در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

بوریا در فارسی به عربی

  • اندفاع، حصیره، قشه
تعبیر خواب

بوریا در تعبیر خواب

  • گر کسی بوریا بیند، دلیل که مردی است خسیس و نیز، دلیل است بر آن که زن بی اصل خواهد. اگر دید بوریا ببافت و سپری شد، دلیل که شغل خویش را تمام کند. اگر بیند از بوریا ازار خانه می بافت، دلیل که به کدخدائی خود مشغول شود. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
  • اگر بیند بوریا داشت یا کسی بدو داد، دلیل که او را از زنی منفعت رسد، به قدر کوچکی و بزرگی بوریا. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
  • بوریا درخواب بر سه وجه است. اول: منفعت. دوم: خواستن زن. سوم: به کدخدائی خود مشغول بودن. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

بوریا در فرهنگ فارسی هوشیار

  • حصیری که از نی شکافته مخصوص سازند
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید