معنی بهادر

لغت نامه دهخدا

بهادر

بهادر. [ب َ دُ] (ص) شجاع و دلیر بکمال. (برهان). شجاع و دلیر. (آنندراج). شجاع و دلیر بکمال و آزموده در جنگ و متهور. (ناظم الاطباء). سخت دلاور. (شرفنامه ٔ منیری). دلیر. دلاور. || قوی و پهلوان. زورمند. || سرباز. || سوار. ج، بهادران. (ناظم الاطباء).


حسین بهادر

حسین بهادر. [ح ُ س َ ن ِ ب َ دُ] (اِخ) رجوع به حسین بایقرا شود.


برتان بهادر

برتان بهادر. [] (اِخ) پدر یسوکای بهادرپدر پدر چنگیزخان مغول. (تاریخ جهانگشای ج 1 ص 25).


پیرمحمد بهادر

پیرمحمد بهادر. [م ُ ح َم ْ م َ ب َ دُ] (اِخ) رجوع به پیرمحمدبن... تیمور شود. (تاریخ گزیده ص 752).


خان بهادر

خان بهادر. [ب َ دُ] (اِخ) نام عالم و ادیب هندی است. پدرش راجه ای بنام پاتنه بوده و او راست: «جامع خان بهادر» بفارسی و «علم المناظره ». وی دو کتاب اخیر را بسال 1851 م. در کلکته بمجمع مستشرقان تقدیم کرد. (از قاموس الاعلام ترکی ج 3 ص 2020).


تایان بهادر

تایان بهادر. [ب َ دُ] (اِخ) از امراء ترک و رسول امیر تیمور گورکان به نزد «زنده حشم ». رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 3 ص 405 و 420 شود.


پرتان بهادر

پرتان بهادر. [پ ِ ب َ دُ] (اِخ) ابن قبل خان (قوبله خان) از سلاطین مغول پیش از چنگیزخان. در حبیب السیر آمده است که: پرتان بن قبل خان در شجاعت و مردانگی در زمان خود عدیل نداشت بنابر آن لقب خانی او به بهادری تبدیل یافت و در ایام دولت پرتان عمش قاجولی بهادر بمرد پرتان منصب سرداری سپاه را به پسرش ایردمجی تفویض کرد بعد از آن ایردمجی را برلاس گفتند و نسب تمامی برلاس به وی اتصال می یابد و پرتان بهادر را فرزندان بسیار بود از آن جمله ییسیوکا بهادربمزید مردانگی و تهور امتیاز داشت لاجرم بعد از فوت پدر علم کامرانی برافراشت. رجوع به حبط ج 2 ص 6 شود.


چشمه بهادر

چشمه بهادر. [چ َ م َ ب َ دُ] (اِخ) این چشمه در قدیم به این اسم نامیده میشده و فعلاً به چشمه باریک معروف است. رجوع به چشمه باریک شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

فارسی به ترکی

فرهنگ معین

بهادر

(بَ دُ) [تر.] (ص.) دلیر، دلاور، شجاع.

فرهنگ عمید

بهادر

شجاع، دلیر، دلاور،
پهلوان،

حل جدول

بهادر

یکه بزن

پهلوان

نام های ایرانی

بهادر

پسرانه، شجاع و دلاور، دلیر، شجاع

مترادف و متضاد زبان فارسی

بهادر

جسور، دلاور، دلیر، شجاع، شیردل، صارم، صفدر،
(متضاد) جبون

فرهنگ فارسی هوشیار

بهادر

دلیر، شجاع، دلاور

معادل ابجد

بهادر

212

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری