معنی بلور

بلور
معادل ابجد

بلور در معادل ابجد

بلور
 • 238
حل جدول

بلور در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بلور در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آبگینه، زجاج، شیشه، شیشه‌شفاف، منشور، کریستال
فرهنگ معین

بلور در فرهنگ معین

 • نوعی شیشه که از ترکیب سیلیکات دوپتاسیم و سیلیکات دوپلمب ساخته شود، کنایه از: شفاف. [خوانش: (بُ یا بَ) [معر. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

بلور در لغت نامه دهخدا

 • بلور. [] (اِخ) (جزیره ٔ. ) جزایر کی به این کوره ٔ قباد خوره رود، جزیره ٔ هنگام، جزیره ٔ خارک، جزیره ٔ رم، جزیره ٔ بلور. (فارسنامه ٔ ابن بلخی ص 150). توضیح بیشتر ...
 • بلور. [ب َل ْ لو / ب ِل ْ ل َ / ب ِ وَ / ب ُ] (ع اِ) معرب از کلمه ٔ بریلس یونانی، لکن بریلس در یونانی بمعنی زبرجد و یا حومه یعنی زمرد ذبابی بوده است و در عربی از آن معنی به بلور امروزین و کریستال دُ رش نقل شده است. (یادداشت مرحوم دهخدا). جوهری است مشهور، بلوره یکی. (منتهی الارب). جوهری است سپید و شفاف. (از اقرب الموارد). سنگی است سپید و شفاف. (غیاث). نوعی است از جواهر معدنی. (ازتذکره ٔ داود ضریر انطاکی). سنگی است سفید و شفاف و سست. توضیح بیشتر ...
 • بلور. [ب ِل ْ ل َ] (ع ص) مرد فربه دلیر. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد). مرد شجاع. (دهار). || بزرگ از سلاطین هند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • بلور. [] (اِخ) ناحیتی است عظیم [از حدود ماوراءالنهر] و این ناحیت راملکی است و آنرا بلورین شاه خوانند و اندر این ناحیت نمک نبود مگر آنکه از کشمیر آرند. (حدود العالم). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بلور در فرهنگ عمید

 • از اقسام شیشه که از ترکیب سیلیکات دوپتاسیم و سیلیکات دوپلمب ساخته می‌شود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

بلور در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

بلور در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

بلور در فارسی به عربی

نام های ایرانی

بلور در نام های ایرانی

 • دخترانه، کریستال، نام ماده معدنی جامد و شفاف مانند شیشه، آنچه از جنس شیشه شفاف و خوب است، معرب از یونانی. توضیح بیشتر ...
تعبیر خواب

بلور در تعبیر خواب

 • بدان که بلور در خواب، زنی بی اصل است. اگر بیند بلور داشت یاکسی بدو داد، دلیل که زنی بی اصل به زنی بخواهد. اگر بیند بلور داشت وضایع شد، دلیل که زن را طلاق دهد یا از اوغایب شود. اگر بیند بلور سیاه داشت، دلیل که او را به سبب زنان مال حاصل شود. جابرمغربی گوید: اگر بیند بلور می فروخت، دلیل که دلالگی زنان بی اصل نماید. اگر بیند بعضی از بلور که می فروخت سوراخ نداشت و بعضی سوراخ داشت، دلیل ک دلالگی دختران دوشیزه و زان بیوه بی اصل کند. توضیح بیشتر ...
عربی به فارسی

بلور در عربی به فارسی

 • بلور , شفاف , زلا ل , بلوری کردن
گویش مازندرانی

بلور در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

بلور در فرهنگ فارسی هوشیار

 • یک نوع شیشه که از ترکیب سیلیکات دوپتاسیم و سیلیکات دو پلمپ ساخته می شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

بلور در فرهنگ فارسی آزاد

 • بَلّور، بِلٌّور، شیشه بلوری که از ترکیبات سیلیکات پطاسیم و سرب ساخته می شود. (جمع: بَلالیر)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

بلور در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

بلور در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

بلور در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید