معنی بلسان

بلسان
معادل ابجد

بلسان در معادل ابجد

بلسان
  • 143
حل جدول

بلسان در حل جدول

  • درختی با شیرابه‌ای دارویی
  • درختی با شیراب های دارویی
لغت نامه دهخدا

بلسان در لغت نامه دهخدا

  • بلسان. [ب َ ل َ] (ع اِ) درختی است کوچک مانند درخت حنا و در عین الشمس که از توابع مصر است روید و روغنش منافع بسیار دارد. (منتهی الارب). شجره ٔ مصری است و برگ وی به برگ سداب ماند اما سفیدتر بود. (از اختیارات بدیعی). درختی معروفست جز در ده مطریه که از توابع مصر است نمی باشد، ورقش به سداب ماند و بر سفیدی زند. (نزهه القلوب). در حوالی فسطاط مصر گیاهی شاخه مانند میروید که آنرا بلسان نامند و جز در آنجا، در جایی دیگر از دنیا موجود نباشد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بلسان در فرهنگ عمید

  • گیاهی درختچه‌ای با گل‌های سفید کوچک خوشه‌ای، برگ‌های مایل به سفید، پوست زردرنگ، و چوب سنگین، سرخ‌رنگ، و خوش‌بو،
    صمغی که از ساقۀ این گیاه می‌گیرند و مصرف دارویی دارد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

بلسان در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

بلسان در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

بلسان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • یونانی تازی شده گوج بن از گیاهان (اسم) گیاهی از تیره سدابیان که بصورت درختچه است و دارای گلهای سفید می باشد. همه اعضای این گیاه محتوی ماده صمغی میباشند که در صورت خراش یا نیش حشرات این ماده صمغی از آن خارج میشود درخت بلسان ابوشام بشام بلسم مکه درخت بلسان مکی بلسم اسرائیل مکه بلسن مکی بلسم اسرائیل مکه بلسن آغاجی بلسان آغاجی بلسان مکی شجره البلسم. توضیح دانه این گیاه را حب البلسان نیز گویند و بنام تخم بلسان تخم بلسان در تداوی مصرف میشود، بلسان نام عام همه گیاهانی است که از آنها صمغ استخراج میشود. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

بلسان در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید