معنی برتری

برتری
معادل ابجد

برتری در معادل ابجد

برتری
 • 812
حل جدول

برتری در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

برتری در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • استیلا، اولویت، براعت، ترجیح، تفضل، تفوق، تقدم، رجحان، سبق، فضل، فضیلت، مزیت، منت، تفوق، تسلط، سلطه، چیرگی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

برتری در فرهنگ معین

 • بالاتری، بلندتری، اولویت، رجحان. [خوانش: (~.) (حامص.)]
لغت نامه دهخدا

برتری در لغت نامه دهخدا

 • برتری. [ب َ ت َ] (حامص مرکب) فضل. علاء. (دستوراللغه). علو. اعتلا. تفوق. رجحان. مزیت. بالاتری. اعلائی. ارفعی. رفعت. (یادداشت مؤلف). بزرگی. فزونی:
  جز برتری نجویی گویی که آتشی
  جز راستی نیابی گوئی ترازویی.
  رودکی.
  وگر باز گرددسوی شهریار
  ترا برتری باشد از روزگار.
  فردوسی.
  سپاس از خداوند خورشید و ماه
  که او داد بر برتری دستگاه.
  فردوسی.
  چو درویش نادان کند برتری
  بدیوانگی ماند این داوری.
  فردوسی.
  بزرگی که فرجام آن تیرگی است
  بدان برتری بربباید گریست. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

برتری در فرهنگ عمید

 • بالاتری، رجحان،
فارسی به انگلیسی

برتری در فارسی به انگلیسی

 • Advantage, Ascendancy, Ascendency, Distinction, Dominance, Domination, Eminence, Excellence, Hegemony, Mastery, Nobility, Odds, Predominance, Preeminence, Preponderance, Preponderancy, Primacy, Priority, Superiority, Supremacy, Upper Hand, Virtue. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

برتری در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

برتری در فارسی به عربی

 • اولویه، براعه، تاثیر، تفضیل، تفوق، فائده، فخامه، فرق، هیمنه
فرهنگ فارسی هوشیار

برتری در فرهنگ فارسی هوشیار

 • فضل، اعتلاء، تفوق، رفعت، مزیت، والاتری، ارفعی
فارسی به ایتالیایی

برتری در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

برتری در فارسی به آلمانی

 • Die hegemonie [noun], Hoheit [noun], Vorteil
واژه پیشنهادی

برتری در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید