معنی بالش

بالش
معادل ابجد

بالش در معادل ابجد

بالش
 • 333
حل جدول

بالش در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بالش در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بالشت، متکا، مخده، مسند، نازبالش، بالین، رشد، رویش، نمو، بالندگی، افتخار کردن، مباهات کردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

بالش در فرهنگ معین

 • (لِ) (اِمص.) نمو، بالیدن.
 • (~.) [تر - مغ.] (اِ.) واحد مقیاس برای زر و سیم.
 • (~. ) (اِ. ) = بالشت: وسیله ای به شکل کیسه چهارگوش که آن را با ماده نرمی مثل پر، پنبه، پشم شیشه یا اسفنج پر کرده و در هنگام خواب یا استراحت سر را روی آن می گذارند، متکا، مسند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

بالش در لغت نامه دهخدا

 • بالش. [ل ِ] (اِ) بالشت. تکیه که زیر سر نهند. ودر جواهرالحروف نوشته مأخوذ از بال که بمعنی پرهای بازوی مرغان است، چه در اصل وضع از پر مرغان می آکندند. (از آنندراج). یا آنکه مأخوذ از بالیدن بمعنی افزودن است، چون زیر سر نهادن تکیه موجب افزایش خواب است. (غیاث اللغات). بالین. چیزی آکنده به پنبه و پرکه زیر بال نهند و آن چنان است که کیسه ای از پارچه بدوزند و سپس پر مرغان چون قو و کبک و ماکیان و امثال آن در آن ریزند تا پر شود، پس سر آن بدوزند و هنگام خواب و استراحت زیر سر یا بازو نهند یا پشت بدان دهند. توضیح بیشتر ...
 • بالش. [ل ِ] (اِ) شمش. زری باشد به مقداری معین. (برهان قاطع). پانصد مثقال طلا و نقره. (یادداشت مؤلف). آن مقدار از زر که معادل هشت مثقال و دو دانگ باشد. (ناظم الاطباء): پانصد مثقال است زر یا نقره، و قیمت بالش نقره در این حدود هفتاد وپنج دینار رکنی باشد که عیار آن چهار دانگ است. (جهانگشای جوینی). و تمامی آن نقود را گداخته و بالش ساخته در آنجا بنهاد. (جامع التواریخ رشیدی). خزائنی که هولاکو آورده بود خزانه داران بتدریج دزدیدند و بالشهای زر و سرخ و مرصعات ببازرگانی می فروختند. توضیح بیشتر ...
 • بالش. [ل ِ] (اِخ) صورتی دیگر از کلمه ٔ بلیش. شهری در اسپانیا بر لب دریا واز آنجا تا جزیرهالغیران یک میل فاصله است. (از الحلل السندسیه ج 1 ص 112). توضیح بیشتر ...
 • بالش. [ل ِ] (اِمص) اسم مصدر از بالیدن. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). اسم از بالیدگی. نمو. بالیدگی. افزایش. ترعرع. رشد. گوالیدن. بالیدن. (ناظم الاطباء). نمو کردن. (برهان قاطع) (آنندراج). نمو و افزایش نباتات و درختان. (فرهنگ شعوری ج 1 ص 129). نما. افزونی. ترقی. روئیدگی. (ناظم الاطباء):
  به مالش پدران است بالش پسران
  به سر بریدن شمع است سرفرازی نار.
  ابوحنیفه ٔ اسکافی.
  از آفتاب و هوا دان که تخم یابد بالش
  ز برزگر چه برآید جز آنکه تخم فشاند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بالش در فرهنگ عمید

 • در دورۀ مغول، واحد اندازه‌گیری وزن زر و سیم، درحدود هشت مثقال،. توضیح بیشتر ...
 • کیسه‌ای پارچه‌ای که هنگام خواب زیر سر می‌گذارند: تا که بنشست خواجه در «بالش» / «بالش» آمد ز ناز در بالش (سنائی۱: ۶۶۰)،
  [قدیمی] تکیه‌گاه، مسند،. توضیح بیشتر ...
 • رشد، نمو،
  به خود نازیدن، فخر کردن: تا که بنشست خواجه در بالش / بالش آمد ز ناز در «بالش» (سنائی۱: ۶۶۰)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

بالش در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

بالش در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

بالش در فارسی به عربی

تعبیر خواب

بالش در تعبیر خواب

 • الش درخواب خادم است بیننده خواب را. اگر بیند بالشی نو فراگرفت و آن بالش سبز بود، یا شخصی به وی داد، دلیل است که او را خادم یا خدمتکاری مصلح و پارسا پیدا شود. اگر بیند بالش او کهن و چرکین و زرد وسیاه باشد، تاویلش به خلاف این است. اگربیند بالش او بدرید یا بسوخت یا از وی ضایع شد، دلیل است که خدمتکاران وی ضایع شوند یا بگریزند یا رنج و بلائی بدو رسد و به سبب آن از وی جدا شود. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند شخصی از خانه او بالش بدزدید، دلیل است که شخصی از پی زن او می گردد که او را بفریبد یا از پی کنیزک. معبران گویند: دیدن بالش درخانه، دلیل است شخصی از آن خانه بمیرد. اگر مردی بیند بالش بسیار یافت، دلیل است که به قدر آن بالش ها او را خادمان و کنیزان حاصل شود. اگر بیند آتش در افتاد و بالش او بسوخت، دلیل که خادمان و کنیزان او بروند یا بگریزند. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • دیدن بالش در خواب بر پنج وجه است. اول: خادم، دوم: کنیزک، سوم: ریاست. چهارم: دین نیکو. پنجم: پرهیزکاری و عدل. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

بالش در گویش مازندرانی

 • بالش – متکا – زیرسری
فرهنگ فارسی هوشیار

بالش در فرهنگ فارسی هوشیار

 • بالشت، تکیه که زیر سر نهند، تکیه گاه
فارسی به ایتالیایی

بالش در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

بالش در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید