معنی بافرغ

لغت نامه دهخدا

بافرغ

بافرغ. [ف َرْ رَ] (اِخ) نام مغان مغ آتشکده ٔ آذرگشسب. در کتابخانه ٔ ملی پاریس مهری هست که روی آن تصویر بافرغ نام مغان مغ آتشکده ٔ آذر گشسب حک شده است. (از حاشیه ٔمزدیسنا و ادب پارسی ص 205). و رجوع به بافرگ شود.


بافرگ

بافرگ. [ف َ / ف ِ رَ] (اِخ) نام موبد میشان در اوایل عهد حکومت ساسانیان. چندین سنگ قیمتی به دست آمده است که صورت و نام موبدان بر آنها منقوش است، از جمله یکی پاپک موبد خسروشادهرمز...دیگر بافرگ موبد میشان. (ایران در زمان ساسانیان ص 138). در کتابخانه ٔ ملی پاریس مهری هست که صورت و نام شخصی موسوم به بافرگ را که مغان مغ آذر گشسب بوده است بر آن حک کرده اند. (همان کتاب 191). و رجوع به سبک شناسی ج 1 ص 51 و نیز رجوع به بافرغ شود.

حل جدول

بافرغ

موبد موبدان آتشکده آذرگشسب

نام موبد موبدان آتشکده آذرگشسب


موبد موبدان آتشکده آذرگشسب

بافرغ


نام موبد موبدان آتشکده آذر گشسب

بافرغ


نام موبد موبدان آتشکده آذرگشسب

بافرغ

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

بافرغ

1283

قافیه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری