معنی باختر

باختر
معادل ابجد

باختر در معادل ابجد

باختر
 • 1203
حل جدول

باختر در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

باختر در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بابل، غرب، مغرب،

  (متضاد) خاور، شرق، مشرق
فرهنگ معین

باختر در فرهنگ معین

لغت نامه دهخدا

باختر در لغت نامه دهخدا

 • باختر. [ت َ] (اِ) شمال. در اوستا بمعنی شمال است و اصل آن اباختر یعنی ماورأتر، آنطرف تر. (فرهنگ شاهنامه ٔ رضازاده ٔ شفق). در اوستا اَپاخْتَرَ یا اَباخْذَر آمده. در فارسی باختر گوئیم. در مزدیسنا آرامگاه اهریمن و دیوها و جای دوزخ خوانده شده. (خرده اوستا تفسیر پورداودحاشیه ٔ ص 87). شمال را محل آسیب و نحوست دانسته اند. رجوع به یشتها تفسیر پورداود ج 2 حاشیه ٔ ص 168 شود:و اما، حکماء عالم، جهان را بخشش کردند بر برآمدن وفروشدن خورشید به نیمروز، و حد آن چنان باشد که از سوی مشرق از آنجا که خورشید به کوتاه ترین روزی برآید، و از سوی مغرب از آنجا که خورشید به درازترین روزی فروشود و این به علم حساب معلوم گردد [و این جمله را بچهار قسمت کرده اند: خراسان و ایران (خاوران) و نیمروز و باختر؛ هرچه حد شمال است باختر گویند و هرچه حد جنوب است نیمروز گویند و میانه اندر، بدو قسمت شود، هرچه حد شرقست خراسان گویند و هرچه مغربست ایرانشهر] واﷲ المستعان. توضیح بیشتر ...
 • باختر. [ت َ] (اِخ) باختریش. باکتریان. بلخ. آسیای علیا. در قدیم به این اسم مملکت وسیعی را می نامیدند که شامل بود همه ٔ جزء شرقی ایران را و محدود بود در شمال بواسطه ٔسغدیان و رود آمو و در مشرق بواسطه ٔ سیتی و در جنوب بواسطه ٔ هندوستان و جبال هند و کوه و پایتخت آن شهرباختر بوده که اکنون بلخ میگویند. (ناظم الاطباء، ذیل کلمه ٔ باختریان). سعید نفیسی در شرح باختریان نوشته اند: بناحیتی گفته میشد که در جنوب رود آمویه و در مغرب و جنوب غربی کوههائی بود که از سوی شمال گرد هندوستان را گرفته اند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

باختر در فرهنگ عمید

 • غرب، مغرب،

  [قدیمی] مشرق،
فارسی به انگلیسی

باختر در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

باختر در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

باختر در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ پهلوی

باختر در فرهنگ پهلوی

 • یکی از چهارسوی جغرافیا
فارسی به ایتالیایی

باختر در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

باختر در فارسی به آلمانی

 • Am westen, Okzident [noun], West [noun]
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه