معنی ایین ها

حل جدول

ایین ها

سنن، رسوم، آداب


ایین

طریق، روش، کیش


ایین رستگاری

اسلام


ایین مغولی

یسون

فارسی به عربی

ایین

دین، نظام


ترک ایین

ارتداد


ایین پرستش

طقوس


ایین نماز

قداس


ایین نامه

تنظیم، قانون محلی


ایین تدفین

دفن


ایین عشاء ربانی

مشارکه

فارسی به آلمانی

ایین

Religion (f)


ایین پرستش

Ritual (n), Rituell


ایین دینی

Sakrament [noun]

لغت نامه دهخدا

ها

ها. (ق) (در تداول) آری، در مقابل نه: یا ها یا نه. نه ها، نه، نه. نه ها گفت نه نه، یعنی هیچ نگفت:
پریرویان مه سیما سلامی ها علیکی نه.

معادل ابجد

ایین ها

77

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری