معنی ایین

حل جدول

ایین

طریق، روش، کیش


ایین رستگاری

اسلام


ایین مغولی

یسون


ایین ها

سنن، رسوم، آداب

فارسی به عربی

ایین

دین، نظام


ترک ایین

ارتداد


ایین پرستش

طقوس


ایین نماز

قداس


ایین نامه

تنظیم، قانون محلی


ایین تدفین

دفن


ایین عشاء ربانی

مشارکه


ایین احتراز از جنگ

مبدا السلام

فارسی به آلمانی

ایین

Religion (f)


ایین پرستش

Ritual (n), Rituell


ایین دینی

Sakrament [noun]

معادل ابجد

ایین

71

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری