معنی اندروا

حل جدول

فارسی به عربی

اندروا

تعلیق

لغت نامه دهخدا

اندروا

اندروا. [اَ دَ] (ص مرکب) سرنگون آویخته و واژگون. (برهان قاطع) (هفت قلزم). آویخته و نگونسار. (غیاث اللغات). سرنگون و آویخته و باژگونه. (مؤید الفضلاء). معلق. آویخته. (از فرهنگ رشیدی) (فرهنگ فارسی معین). نگون آویخته. (فرهنگ سروری). سرنگون و سر فروافکنده و واژگون و معلق. (ناظم الاطباء). نگون آویخته و آویخته ٔ باژگونه کرده. (شرفنامه ٔ منیری). سرنگون و آویخته. (جهانگیری):
چو نه گنبد همی گویی ببرهان قیاس آخر
چه گویی چیست از بیرون این نه گنبد خضرا
اگر بیرون خلاگویی خطا باشد که نتواند
بدو در صورت جسمی بدینسان گشته اندروا.
ناصرخسرو.
ای شاه عجم توزیر ران آری
رخشی که نخواندش خرد عجما
پرورده تنی چو کوهی اندر تن
بر رفته سری چو نخلی اندروا.
مسعودسعد.
ترا نواله ٔ چرب از کجا دهد گردون
که هست کاسه ٔ او سرنگون و اندروا
مجیربیلقانی.
ای که از هر سر موی تو دلی اندرواست
یکسر موی ترا هر دو جهان نیم بهاست.
کمال الدین اسماعیل.
همچو قندیل دل دشمن از آن اندرواست
اثیر اومانی.
|| در هوا. (فرهنگ فارسی معین). آنکه میان زمین و آسمان یعنی در فضاست بی اتکاء بجایی و تعلیق از جایی. (یادداشت مؤلف):
برآمد نیلگون ابری ز روی نیلگون دریا
چو رای عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا
چو گردان گشته سیلابی میان آب آسوده
چو گردان گردبادی تندگردی تیره اندروا.
فرخی.
تا زمین است بقوت ثابت
تا سپهرست بدوراندروا.
سیف اسفرنگ.
بحر که مایه ده هر سرمایه دار است در حوالی ولایتش (مازندران) کناره نشینی، ابر خفتان پوش که در دفع ضرر آفتاب از آن ریاض اندرواست.... (عنایت نامه ملک الکلام جلال الدین دهستانی نقل از جنگ خطی مورخ به 651). || سرگشته و حیران. (برهان قاطع) (غیاث اللغات) (هفت قلزم). سرگشته و حیران و سرگردان. (ناظم الاطباء). سرگشته و سرگردان. (جهانگیری). || (اِ مرکب) در فرهنگ زفانگویا به معنی حاجت نیز آورده و بدین معنی اندربایست و اندروای و بایست و تلنک و تلنه و دروا و دروای و نیاز و وایا و وایه مترادفند. (شرفنامه ٔ منیری) (از فرهنگ سروری). آرزو و حاجتمندی. (برهان قاطع) (هفت قلزم). حاجت. (مؤید الفضلاء). حاجت و ضرورت. (فرهنگ رشیدی). آرزو و خواهش و احتیاج و حاجت. (ناظم الاطباء). و رجوع به اندروای و اندروایی و اندربای شود.


دل اندروا

دل اندروا. [دِ اَ دَ] (ص مرکب) دل اندروای. نگران. مضطرب. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به دل اندروای شود.

فرهنگ عمید

اندروا

سرنگون، آویخته، معلق: ای که از هر سر موی تو دلی اندرواست / یک سرِ موی تو را هر دو جهان نیم‌بهاست (کمال‌الدین اسماعیل: ۲۸۰)،
سرگشته، سرگردان، حیران،


دل اندروا

دلواپس، نگران، مضطرب،

مترادف و متضاد زبان فارسی

اندروا

آویخته، آویزان، معلق

فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

اندروا

(صفت) در هوا، معلق آویخته

فرهنگ معین

اندروا (ی) (اَ دَ)

سرگشته، معلق، آویخته. [خوانش: [په.] (ص مر.)]

بانک شعر

چو گردان گشته سیلابی میان آب آسوده چو گردان گردباد تندگردی تیره اندروا

مفهوم و معنی شعر چو گردان گشته سیلابی میان آب آسوده چو گردان گردباد تندگردی تیره اندروا با تفسیر کامل
ابر مثل سیلابی است که وارد دریای آرام می شود ابر آسمان مانند گردبادی گردان و مانند طوفان و تندبادی تیره، معلّق است

انگلیسی به فارسی

suspension

اندروا

معادل ابجد

اندروا

262

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری