معنی اناره

لغت نامه دهخدا

اناره

اناره. [اِ رَ] (ع = اناره، مص) مأخوذ از تازی، روشن شدن. (مصادر زوزنی). || روشن کردن. (مصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). اضائه. تبیین. ایضاح. (یادداشت مؤلف). || جامه را علم زدن. (مصادر زوزنی). جامه را علم کردن. || شکوفه بیاوردن. (تاج المصادر بیهقی). و رجوع به اناره و انارت شود.


اناره ٔ قپان

اناره ٔ قپان. [اَ رَ ی ِ ق َ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) رمانه ٔ قپان. (یادداشت مؤلف). و رجوع به ناره شود.


هنارة

هناره. [هَِ رَ] (ع مص) به معنی اناره، مثل اراقه و هراقه. (منتهی الارب). رجوع به اناره شود.

فرهنگ معین

اناره

(مص م.) روشن کردن، (مص ل.) روشن شدن، آشکار گشتن، شکوفه کردن. [خوانش: (اِ رِ یا رَ) [ع. اناره]]

فرهنگ عمید

اناره

روشن کردن،
روشن شدن، تابان شدن،
آشکار گشتن،
شکوفه کردن درخت،

فرهنگ فارسی هوشیار

اناره

روشن و آشکار شدن

حل جدول

اناره

شکوفه کردن درخت


روشن کردن

اناره


شکوفه کردن

اناره


شکوفه درخت

اناره


شکوفه کردن درخت

اناره

فارسی به عربی

معادل ابجد

اناره

257

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری