معنی اموختن

فارسی به آلمانی

اموختن

Lehren [verb], Lernen [verb]


اموختن به

Anleiten, Anweisen, Auftragen, Einweisen, Unterrichten


دانش اموختن

Ausbilden, Erziehen, Unterrichten


اخلا ق اموختن

Erbauen [verb]

حل جدول

اموختن

یاددادن، یاد گرفتن


ادب اموختن

تادب


علم اموختن

دراست

فارسی به عربی

فرانسوی به فارسی

apprendre (verbe)

فراگرفتن , اموختن.


apprends (verbe)

فراگرفتن , اموختن.


apprenez (verbe)

فراگرفتن , اموختن.


apprennent (verbe)

فراگرفتن , اموختن.

معادل ابجد

اموختن

1097

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری