معنی امه

فرهنگ معین

امه

(اَ مَ یا مِ) [ع. امه] (اِ.) پرستار، کنیز، خادمه. ج: اماء.

لغت نامه دهخدا

امه

امه. [اَم ْه ْ] (ع مص) پیمان کردن. (از شرح قاموس). عهد کردن و پیمان نمودن. (از منتهی الارب). امه الرجل امهاً (از باب نصر)، عهد کرد و پیمان نمود آن مرد. (ناظم الاطباء). || اُمِه َ الرجل (بطور مجهول)،بی عقل گردید آن مرد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء).

امه. [اُ م ِ] (اِخ) ازشخصیتهای داستان معروف ادیسه است، و خدمتگزار باوفا و سرپرست دسته های اولیس بود. رجوع به لاروس شود.

امه. [اَ م َه ْ] (ع مص) فراموش کردن. (از منتهی الارب) (از شرح قاموس) (از ناظم الاطباء). || (حامص) فراموشی. و از آنست در قرأت بعض مردم:و اذکر بعد امه. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). || اقرار دادن و اعتراف کردن. (از شرح فارسی قاموس). اقرار کردن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). || (حامص) اقرار و اعتراف. (ناظم الاطباء). || امهت الغنم امهاً و امیههً؛آبله برآورد گوسفند. (از منتهی الارب). اُمهت (بطور مجهول)، آبله برآورد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء).

گویش مازندرانی

امه – ره

امه


امه

مال ما – برای ما


امه – مقوم

موافق با ما

فرهنگ عمید

امه

کنیز، کنیزک،

حل جدول

امه

کنیزک


امه ، داه

کنیزک


اثر مارسل امه

قصه هاى گربه خانگى

فرهنگ فارسی آزاد

امه

اَمَه، (عربی: اَمَه)، کنیز، خادمه (جمع: اِماء، اَمَوات، آم)،

واژه پیشنهادی

اثری از مارسل امه

پرندگان ماه


رمانی از مارسل امه

خیابان بی نام

مادیان سبز

معادل ابجد

امه

46

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری