معنی امرود

امرود
معادل ابجد

امرود در معادل ابجد

امرود
 • 251
حل جدول

امرود در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

امرود در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

امرود در فرهنگ معین

 • (اَ) (اِ.) = امروت: گلابی.
لغت نامه دهخدا

امرود در لغت نامه دهخدا

 • امرود. [اَ] (اِ) در پهلوی ارموت و انبروت. (از حاشیه ٔ برهان قاطعچ معین). در آستارا آرموت. در منجیل، هومرو. در شفارود، اومبرو گویند. (ازجنگل شناسی کریم ساعی ج 1 ص 238). گلابی. (فرهنگ فارسی معین). قسمی از گلابی. (ناظم الاطباء). کمثری. (منتهی الارب) (دهار). پروند. (برهان قاطع). میوه ای است در ملک خراسان بغایت شیرینی ونازکی و خوشبوی بشکل نبات می شود و آنرا به پستان نوبرآمده تشبیه کنند. (از مؤید الفضلاء):
  برفتم به رز تا بیارم کنشتو
  چه سیب و چه غوره چه امرود و آلو. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

امرود در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

امرود در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

امرود در فارسی به عربی

تعبیر خواب

امرود در تعبیر خواب

 • خوردن امرود به وقت خود، چون سبز و شیرین بود، دلیل آن که مال حلال یابد. اگر به گونه زرد بود بیماری است. اگر بیند امرود می خورد و زرد بود، دلیل که بیمار شود که نه به هنگام او بود. اگر امرود به گونه سبز باشد، یا سرخ چون به طعم شیرین باشد مال است. اگر ترش و ناخوش بود اندوه است. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • امرود سبز و شیرین به وقت خود دید یافتن مراد است. اگر بیند امرود را همی خورد، دلیل برمنفعت است. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • خوردن امرود در خواب بر پنج وجه است. اول: مال حلال، دوم: توانگری، سوم: زن، چهارم: یافتن مراد، پنجم: منفعت. اگر بیند پادشاه امرود می خورد، دلیل که از مردی بزرگوار، به همانقدر که خورده، نفع یابد. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

امرود در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

امرود در فرهنگ فارسی آزاد

 • اَمْرُود، گلابی (این لغت فارسی است نه عربی)،
فارسی به آلمانی

امرود در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

امرود در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید