معنی امامت

امامت
معادل ابجد

امامت در معادل ابجد

امامت
 • 482
حل جدول

امامت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

امامت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ولایت، پیشوایی، رهبری، زعامت، پیش‌نمازی،
  (متضاد) پس‌نمازی، مامومی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

امامت در فرهنگ معین

 • پیشوایی کردن، پیشنمازی. [خوانش: (اِ مَ) [ع. امامه] (مص ل.)]
لغت نامه دهخدا

امامت در لغت نامه دهخدا

 • امامت. [اِ م َ] (ع مص، اِمص) پیشوایی کردن. پیشوا و امام بودن. ریاست عامه. رجوع به اِمامَه شود: جزم داشتم به آنکه امامت حق اوست. (تاریخ بیهقی).
  امام امم ناصرالدین که در دین
  امامت جز او را مسلم ندارم.
  خاقانی.
  به امامت و خلافت او تبرک و تیمن نمودند. (ترجمه ٔتاریخ یمینی). || یکی از دو اصل مذهب شیعه، و در اصطلاح ریاست بر عامه است در امور دین و دنیابنیابت از حضرت رسول. بزرگترین اختلافی که در اسلام بین مسلمین بر سر مسائل دینی بروز کرده مسئله ٔ امامت یعنی جانشینی حضرت رسول است چه به اندازه ای که مسلمین در این خصوص با زبان و قلم و شمشیر با یکدیگر مناظره و مجادله و کشمکش کرده و جد و جهد و حرارت بخرج داده اند در هیچیک از موارد دیگر از ایشان تا این حد اختلاف و نزاع دیده نشده و علت این امر این است که مسئله ٔ امامت بیشتر جنبه ٔ سیاسی داشته و با پیشرفت عقیده ٔ یک فرقه یا فرقه ٔ دیگر زمام اداره ٔ امور دنیوی مسلمین نیز مثل امور دینی ایشان در کف پیشوای فرقه ٔ غالب قرار میگرفته است و این خلاف که از زمان رحلت حضرت رسول بروز کرده همه وقت بین مسلمین باقی بوده و هست. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

امامت در فرهنگ عمید

 • پیشوایی در جامعه اسلامی از نظر مذهبی و اعتقادی،
  پیش‌نمازی،
  یکی از اصول اعتقادی تشیع که شامل اعتقاد به وجود امام و رهبری و پیشوایی اوست،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

امامت در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پیشوایی کردن، ریاست عامه
فرهنگ فارسی آزاد

امامت در فرهنگ فارسی آزاد

 • اَمامَت، پیشوائی، ریاستِ (دینی، مذهبی، فرهنگی، مدنی و غیره)، پیشنمازی، مَقام و مَنْصَب امام، در اصطلاح شیعه مقام جانشینی و وصایت حضرت محمدکه مخصوص حضرت علی و فرزندان آن حضرت از نسل حضرت سیدالشهداء میباشد،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید