معنی الواط

الواط
معادل ابجد

الواط در معادل ابجد

الواط
  • 47
حل جدول

الواط در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

الواط در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

الواط در فرهنگ معین

  • (اَ) (اِ.) جِ لوطی، هرزه، گردنکش.
لغت نامه دهخدا

الواط در لغت نامه دهخدا

  • الواط. [اَل ْ] (از ع، ص، اِ) در تداول عوام، دارای اعمال زشت. این کلمه که صورت جمع دارد در تداول عامه بیشتر بجای مفرد استعمال شود چنانکه گویند: فلان الواط است، و گاهی نیز اوباش و الواط بصورت ترکیب آرند و معنی جمعی از آن خواهند، و چنان مینماید که جمعی برساخته و منحوت از لوطی باشد و شاید اصل آن الواد است جمع اَلوَد، و الود از مردان آن کس باشد که به عدل نگراید و انقیاد فرمانی نکند یعنی سرکش باشد، و قومی الواد، قومی نافرمان، و عنق الود بمعنی گردنی ستبر باشد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

الواط در فرهنگ عمید

  • هرزه، لوده، ولگرد، بی‌سروپا، الدنگ،
فرهنگ فارسی هوشیار

الواط در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه