معنی الوا

الوا
معادل ابجد

الوا در معادل ابجد

الوا
 • 38
حل جدول

الوا در حل جدول

فرهنگ معین

الوا در فرهنگ معین

 • (اَ) (اِ.) صمغی است بسیار تلخ، صبر زرد.
لغت نامه دهخدا

الوا در لغت نامه دهخدا

 • الوا. [اُل ْ] (اِ) ستاره، و آنرا به تازی کوکب گویند. (فرهنگ جهانگیری) (برهان قاطع) (از فرهنگ رشیدی). ستاره و کوکب و کوکب سیار و برج فلکی. (ناظم الاطباء). رشیدی آرد: مسعودسعد در صفت عمارت گفته است:
  زبس بدایع چون بوستان پر از انوار
  ز بس جواهر چون آسمان پر از الوا.
  و در اینجا سهو کرده، چه در این بیت «انوا» به نون باید خواند جمع نوء، بفتح نون که بعربی منازل قمر را گویند و عرب بدان استدلال بر باریدن باران کنند و بدان اهتمام دارند و در «قاموس » نوء بمعنی ستاره آمده است. توضیح بیشتر ...
 • الوا. [اَل ْ / اِل ْ] (اِ) نام رستنیی است بغایت تلخ که در دواها بکار برند و آن مسهل بودو آنچه در سقوطره شود بهتر باشد. (فرهنگ جهانگیری). صمغی دوایی است بسیار تلخ و نام دیگر آن بفارسی چدرو است. (از فرهنگ نظام). درختی است معروف که عصاره ٔ آن صبر است و در هند بسیار بلند و بهترینش سقوطری است که در جزیره ٔ سقوطره میشود و گاهی آن عصاره را نیزگویند که عبارت از صَبِر باشد چنانکه در «سامی » آورده و مشهور نیز همین است. توضیح بیشتر ...
 • الوا. [اَل ْ / اِل ْ] (اِخ) نیزه دار رستم. (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (فرهنگ جهانگیری) (آنندراج). نام پهلوان زابلی و نیزه دار رستم که بدست نوش آذر کشته شد. (فرهنگ شاهنامه ٔ شفق). نام سلاحدار رستم. کاموس کشانی او را کشت. (مؤید الفضلا) (شرفنامه ٔ منیری). نام شخصی که نیزه ٔ رستم را برمیداشته و نیزه دار او بوده است و به این معنی بکسر اول هم آمده است. (برهان قاطع):
  یکی کابلی بود الوا بنام
  سبک تیغ کین برکشید از نیام
  کجا نیزه ٔ رستم او داشتی
  پس پشت او هیچ نگذاشتی. توضیح بیشتر ...
 • الوا. [اَل ْ] (اِخ) از دیههای «نور». (مازندران و استرآباد رابینو ص 110 و ترجمه ٔ همان کتاب ص 149). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

الوا در فرهنگ عمید

 • صبر زرد، صمغی بسیار‌تلخ،
نام های ایرانی

الوا در نام های ایرانی

 • دخترانه، ستاره
 • پسرانه، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی و نیزه دار رستم پهلوان شاهنامه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

الوا در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) صمغی است بسیار تلخ صبر زرد.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه