معنی استهزا

حل جدول

استهزا

ریشخند

نیشخند، تمسخر


استهزا ومسخره کردن

ریشخند

مترادف و متضاد زبان فارسی

استهزا

تمسخر، ریشخند، سخریه، مسخره، مضحکه، شوخی، طنز، فسوس، لودگی، هزل

فارسی به عربی

استهزا

سخریه

فرهنگ عمید

استهزا

مسخره کردن، ریشخند کردن،

فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

استهزا

بر کسی خندیدن، طنز، تمسخر، تمسخر کردن، ریشخند کردن، تهکم (مصدر) افسوس کردن ریشخند نمودن.


استهزا ء

‎ ریشخند افسونگری دست انداختن (مصدر) افسوس کردن ریشخند نمودن.


استهزا ء کردن

‎ فیردن، برگرفتن، شیشکی بستن

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

استهزا

474

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری