معنی استثمار

استثمار
معادل ابجد

استثمار در معادل ابجد

استثمار
 • 1202
حل جدول

استثمار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

استثمار در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بهره‌جویی، بهره‌کشی، بهره‌گیری، سلطه‌جویی، سلطه‌گری
فرهنگ معین

استثمار در فرهنگ معین

 • (اِ تِ) [ع.] (مص م.) بهره برداری کردن از دسترنج دیگری.
لغت نامه دهخدا

استثمار در لغت نامه دهخدا

 • استثمار. [اِ ت ِ] (ع مص) میوه خواستن. || میوه چیدن. (غیاث). || از رنج دیگری برخوردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

استثمار در فرهنگ عمید

 • بهره بردن ناعادلانه از حاصل کار دیگران، بهره‌کشی،
  (سیاسی) استفادۀ ناعادلانۀ کشورهای قوی از منابع اقتصادی کشورهای ضعیف،
  بهره گرفتن از چیزی،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

استثمار در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

استثمار در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

استثمار در فارسی به عربی

عربی به فارسی

استثمار در عربی به فارسی

 • اعطای نشان , سرمایه گذاری , دادن امتیاز , تفویض , مبلغ سرمایه گذاری شده , سرمایه گزارى , بهره بردارى , بهره کشى , انتفاع , بهره‏گیرى , سرمایه گذارى , استثمار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

استثمار در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نتیجه ثمر کسی را خواستن نتیجه
فرهنگ فارسی آزاد

استثمار در فرهنگ فارسی آزاد

 • اِسْتِثْمار، میوه خواستن و میوه چیدن، کسی را بکاری واداشتن و از نتیجه آن بهره بردن،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید