معنی ارزیر

ارزیر
معادل ابجد

ارزیر در معادل ابجد

ارزیر
  • 418
حل جدول

ارزیر در حل جدول

تعبیر خواب

ارزیر در تعبیر خواب

  • اگر بیند که ارزیر بسیار به دست داشت، دلیل که بر قدر آن، وی را چیزی از متاع دنیا حاصل گردد. اگر بیند کاسه و طبق و مانند این داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که قدر آن، وی را خدمتکار و چاکر بود - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
  • اگر بیند که ارزیر همی گداخت، دلیل بود که در زبان مردم افتد به بدی - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
  • دیدن ارزیر در خواب سه وجه بود. اول: منفعت، دوم: خدمتکار، سوم: متاع خانه - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید