معنی اذان

اذان
معادل ابجد

اذان در معادل ابجد

اذان
  • 752
حل جدول

اذان در حل جدول

فرهنگ معین

اذان در فرهنگ معین

  • آگاه کردن، خبر دادن، خبر دادن از وقت نماز. [خوانش: (اَ) [ع. ] (مص م. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

اذان در لغت نامه دهخدا

  • اذان. [اَ] (ع مص) آگاهی. آگاهی دادن. آگاهانیدن. نِداء. اعلام. خبر کردن. خبر بگوش رساندن. || گوش بچیزی داشتن، قوله تعالی: «و اَذِنَت ْ لِرَبِّها و حُقَّت ْ». (قرآن 2/84)، یعنی گوش داشته است امر پروردگار را و واجب است او را که گوش دارد امر حق را. || اقامت نماز. رجوع به اقامه شود. || اذن. اذانت. || بانگ نماز کردن. بانگ نماز گفتن. آگاهانیدن وقت نماز. تأذین. در شرع خبر دادنست به وقت نماز با الفاظ مخصوص مأثور. (تعریفات جرجانی). توضیح بیشتر ...
  • اذان. [اَ] (اِخ) (قریه ٔ. ) آذان. قریه ایست بحوالی هرات. و خواجه ابوالولید احمدبن ابی الرجا بدانجا مدفون است. رجوع به حبط ج 1 ص 292 شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اذان در فرهنگ عمید

  • کلمات مخصوصی به زبان عربی که در ساعات‌ معیّن برای فراخواندن مردم به نماز با آواز بلند ادا می‌شود،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

اذان در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

اذان در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به ترکی

اذان در فارسی به ترکی

تعبیر خواب

اذان در تعبیر خواب

  • هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بیند در جایگاهی معروف بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد، دلیل حج بیت الله بگذارد. اگر بانگ نماز در جایگاهی مجهول بود، مکروهیو ناپسندی بدو رسد. اگر این خواب را مردی فاسق دید، دلیل که او را به دزدی گیرند. اگر دید بانگ نماز را از مسجد یا از مناره دهد، دلیل که مردمان را به خدا می خواند. اگر دید در بستر خفته بانگ نماز میداد. دلیل که با زن خود الفت دارد. اگر دید بانگ نماز در خانه خود میداد، دلیل که مفلس و درویش گردد و گویند کسی از اهل بیت او هلاک شود. توضیح بیشتر ...
  • بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است. اول: حج. دوم: سخن. سوم: فرمانروائی. چهارم: بزرگی. پنجم: ریاست. ششم: سفر. هفتم: بریدن. هشتم: مفلسی. نهم: خیانت. دهم: جاسوسی. یازدهم: منافقی. دوازدهم: بریدن دست. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
ترکی به فارسی

اذان در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی آزاد

اذان در فرهنگ فارسی آزاد

  • اَذان، اعلام و آگاه کردن، آگاهانیدن، بانگ دعوت بنماز، ایضاً مصدر اَذِنَ: دانستن،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید