معنی ادعیه

ادعیه
معادل ابجد

ادعیه در معادل ابجد

ادعیه
  • 90
حل جدول

ادعیه در حل جدول

فرهنگ معین

ادعیه در فرهنگ معین

  • (اَ یِّ) [ع.] (اِ.) جِ دعاء.
لغت نامه دهخدا

ادعیه در لغت نامه دهخدا

  • ادعیه. [اَ ی َ] (ع اِ) ج ِ دُعاء. یای تحتانی کلمه را مشدّد خواندن خطاست. (غیاث) (آنندراج): ادعیه ٔ خیریه.
    - ادعیه ٔ مأثوره، دعاهائی که هر خلف از سلف خود روایت کند. (تعریفات جرجانی). دعاهائی که از رسول صلی اﷲعلیه و آله و سلم منقولست. (غیاث).
    - علم الادعیه والاوراد، و هو علم یبحث عن الأدعیه المأثوره والأوراد المشهوره بتصحیحهما و ضبطهما و تصحیح روایتهما و بیان خواصهما و عدد تکرارهما و اوقات قرائتهما و شرائطهما و مبادیه مُبینه فی العلوم الشرعیه والغرض منه معرفه تلک الأدعیه و الأوراد علی الوجه المذکور لینال باستعمالهما الفوائد الدینیه والدنیویه. توضیح بیشتر ...
  • ادعیه. [اُ عی ی َ] (ع اِ) ادعوه. اغلوطه. بَردَکی. (ربنجنی). بَردَکی. (مهذب الاسماء). برد. بردک. (مهذب الاسماء). لغز. احجیه. چیستان. ج، اداعی ّ. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ادعیه در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

ادعیه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

ادعیه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید