معنی ابره

لغت نامه دهخدا

ابره

ابره. [اِ رَ] (اِخ) شهری به مرسیه.

ابره. [اِ رَ / رِ] (اِ) نوبر. نوباوه.

ابره. [اَ رَ / رِ] (اِ) ابرمُرده. اَبر. اسفنج. رغوهالحجامین. نشکرد گازران.

ابره. [اُ رَ / رِ] (اِ) هوبره. حُباری ̍. آهوبره. چرز. چال. توغدری:
روزی که بازِ قهر تو پرواز می کند
در چنگ او عقاب فلک کم ز ابره است.
ظهیر فاریابی.

ابره. [اِرَ] (اِخ) نام رودی به اسپانیا که از سرقسطه گذرد و به دریای متوسط افتد.

ابره. [اَ رَ / رِ] (اِ) توی زبرین قبا و کلاه و مانند آن. تای رویین از جامه. رویه. ظهاره. اَفره. رو. رووَه. آوره. خلاف آستر و بطانه:
عارضش را جامه پوشیده ست نیکوئی ّ و فر
جامه کآنرا ابره از مشک است وزآتش آستر
طرفه باشد مشک پیوسته به آتش سال و ماه
آتشی کو مشک را هرگز نسوزد طرفه تر.
عنصری.
نار ماند بیکی سفرگک دیبا
آستر دیبه زرد ابره ٔ آن حمرا
سفره پرمرجان تو بر تو تا بر تا
دل هر مرجان چون لؤلؤک لالا
سر او بسته به پنهان ز درون عمدا
سر ماسورگکی در سر او پیدا.
منوچهری.
پیراهن است گوئی، دیبا ز شوشتر
کز نیل ابره استش و از عاج آستر.
منوچهری.
باطنت را دین بصحرا آورید از بهر صلح
چون نگه کرد اندر او از ابره به دید آستر.
سنائی.
قدر تو کسوتیست که خیاط قدرتش
بردوخته ست زابره ٔ افلاک آستر.
انوری.
کنند ابره پاکیزه تر زآستر
که این در حجاب است و آن در نظر.
سعدی.
فکند آن گرد بالش زیر پا، شه
که بودش ابره خورشید آستر مه.
هاتفی.
هم بدستوری که باشد ابره فوق آستر
اطلس قدرت بود بالا پرند چرخ زیر.
طالب آملی.

ابره. [اِ رَ] (ع اِ) نیش کژدم. نیش مار. نیش تیغ. هر نیش که باشد. || سوزن. || تیزنای رونکک (یعنی کونه ٔ آرنج). (مهذب الاسماء). تیزه ٔ آرنج. || استخوان پی پاشنه. تندی پاشنه. || نهال مقل. || سخن چینی. || درختی است مانند درخت انجیر. ج، اِبَر، اِبار، اِبرات.

گویش مازندرانی

ابره

رویه ی کفش

فرهنگ معین

ابره

(اُ رِ) (اِ.) هوبره، آهوبره.

(اَ رِ) (اِ.) لباس، بخش بیرونی لباس.

فرهنگ عمید

ابره

رویۀ لباس، رویه،

هوبره

حل جدول

ابره

هم سوزن خیاطی است و هم نیش عقرب

فرهنگ فارسی آزاد

ابره

اِبْرَه، سوزن، عقربک مغناطیسی در قطب نما و نظائر آن،

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

ابره

208

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری