معنی ابدان

لغت نامه دهخدا

ابدان

ابدان. [اَ] (ع اِ) ج ِ بَدن. تن ها.

ابدان. [اِ ب ِ] (ع اِ) کنیز و اسب.

ابدان. [اَ ب َ] (ص مرکب) مخفف آبادان. معمور. || (اِ مرکب) مخفف آبدان. گوی که آب باران در آن گرد آید. غدیر.

ابدان. [اَ] (اِ) دودمان. تبار. خاندان. || (ص) سزاوار. مستحق. و بعض فرهنگها این کلمه را با ذال معجمه ضبط کرده اند. و هر دو صورت به تأیید شواهد محتاج است.

فرهنگ معین

ابدان

(اَ) [ع.] (اِ.) جِ بدن، بدن ها، تن ها.

فرهنگ عمید

ابدان

بَدن

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ابدان

تنها

حل جدول

فارسی به عربی

ابدان

مثانه

فرهنگ فارسی آزاد

ابدان

اَبْدان، بَدَن ها (مفرد: بَدَن)،

فرهنگ فارسی هوشیار

صیاصی الانسیه

(اسم) ابدان اجساد

عربی به فارسی

مثانة

کیسه , ابدان , مثانه , بادکنک , پیشابدان , کمیزدان

فنلاندی به فارسی

virtsarakko

کیسه , ابدان , مثانه , بادکنک , پیشابدان , کمیزدان.

فرانسوی به فارسی

vessie (nom fminin)

کیسه , ابدان , مثانه , بادکنک , پیشابدان , کمیزدان.

معادل ابجد

ابدان

58

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری