معنی آیینه

آیینه
معادل ابجد

آیینه در معادل ابجد

آیینه
 • 76
حل جدول

آیینه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آیینه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آبگینه، آبگین، آینه، مرآت، آیین، روال، روش، طریق، منوال
فرهنگ معین

آیینه در فرهنگ معین

 • (~. ) (اِ. ) آینه، قاپ یا تاسی که نتوان حکم کرد که به چه شکلی نشسته است. توضیح بیشتر ...
 • تکه شیشه ای که با جیوه پشت آن را پوشش می دهند تا بتوان صورت هر چیزی را به واسطه نور در آن منعکس کرد، مجازاً هر چیز صاف و براق، (کن. ) دل عارف. ، ~ی عیب شکستن (کن. ) ترک عیب جویی کردن. ، ~ در شهر کو [خوانش: (یِ نِ) [په. ] (اِ. ) = آینه. آئینه: ]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آیینه در لغت نامه دهخدا

 • آیینه. [ن َ / ن ِ] (اِ) آینه. مرآت. آئینه. آبگینه:
  آیینه عزیز شد بر ما
  چون نور گرفت و روشنائی.
  ناصرخسرو.
  هنگام سپیده دم خروس سحری
  دانی که چرا همی کند نوحه گری
  یعنی که نمودند در آیینه ٔ صبح
  کز عمر شبی گذشت و تو بیخبری.
  (منسوب به خیام).
  کور آیینه شناسد هیهات.
  خاقانی.
  ازصفا آیینه منظور نظرها میشود.
  ظهیر فاریابی.
  عاشق آیینه باشد روی خوب.
  مولوی.
  تا چه شکلی تو در آیینه همان خواهی دید.
  سعدی.
  تأمل در آیینه ٔ دل کنی
  صفائی به تدریج حاصل کنی. توضیح بیشتر ...
 • آیینه. [ن َ / ن ِ] (اِ) هر یک از قطعات آهنین که مبارزترین پوشیدی:
  نماید ز آیینه پوشی سوار
  چو آیینه ٔ تیغ در کارزار.
  طاهر وحید.
  ماه سر منجوق کمانش ز رخ خویش
  آیینه ٔ زر بست بر این طاق مقرنس.
  بدر چاچی.
  و آینه در چهارآینه و چارآینه به همین معنی است. توضیح بیشتر ...
 • آیینه. [ن َ / ن ِ] (اِ) آینه. سان. آئین. طریق. منوال. گونه. حال و صورت. و هرآیینه و هرآینه مرکب از هر وآینه به معنی مذکور است که به صورت مرکبه، معنی در هر حال و بهر طریق و لاجرم (زمخشری) دهد:
  ندارم هرآیینه از شاه راز
  وگرچه بخواهد ز من گفت باز.
  فردوسی.
  هرآیینه خرد داری ّ و دانی
  که تو امروز در شهر کسانی.
  (ویس و رامین).
  و رجوع به هرآینه و هرآیینه شود. توضیح بیشتر ...
 • آیینه. [ن َ] (اِخ) رجوع به ایل کرند شود.

فرهنگ عمید

آیینه در فرهنگ عمید

 • (فیزیک) قطعۀ شیشه که در پشت آن قلع و جیوه مالیده باشند، نور را منعکس می‌کند و انسان چهرۀ خود را در آن می‌بیند. به اندازه‌ها و شکل‌های مختلف ساخته می‌شود،
  [عامیانه، مجاز] هرچیز روشن و پاک،
  * آیینهٴ بخت: آیینه‌ای که در مجلس عقد ازدواج روبه‌روی عروس می‌گذارند،
  * آیینهٴ چرخ (آسمان، خاوری): [مجاز] خورشید،
  * آیینهٴ چینی (تال، حلبی، رومی، رویین):
  آیینه‌ای که از قطعۀ آهن یا فولاد صیقل‌شده می‌ساخته‌اند: همی بنفشه دمد گرد روی آن سرهنگ / همی به آینهٴ چینی اندر آید زنگ (فرخی: ۲۱۱)،
  [قدیمی، مجاز] خورشید: چو آیینهٴ چینی آمد پدید / سکندر سپه را سوی چین کشید (نظامی۵: ۹۲۸)،
  * آیینهٴ دق: [عامیانه، مجاز]
  آیینه‌ای که چهرۀ شخص را نحیف و زرد و زار نشان بدهد،
  شخص عبوس و غمگین که دیدن چهرۀ او باعث حزن و اندوه شود،
  * آیینهٴ سکندری (سکندر، اسکندری): [قدیمی] آیینه‌ای که بر فراز منارۀ اسکندریه نصب کرده بودند،
  * آیینهٴ قدی: آیینهای که تمام قد و بالای انسان در آن دیده شود،
  * آیینهٴ کروی: (فیزیک) نوعی آیینۀ که بخشی از یک کرۀ توخالی را تشکیل می‌دهد،
  * آیینهٴ محدب (کوژ): (فیزیک) نوعی آیینۀ کروی که به سمت بیرون برجستگی دارد و اشیا را بزرگ‌تر نشان می‌دهد،
  * آیینهٴ مقعر (کاو): (فیزیک) نوعی آیینۀ کروی که به سمت داخل فرورفتگی دارد و اشیا را کوچک‌تر نشان می‌دهد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آیینه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

آیینه در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

آیینه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • قطعه شیشه ای که پشت آن جیوه مالند
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید