معنی آویزان

لغت نامه دهخدا

آویزان

آویزان. (نف، ق) در حال آویختگی. || آویخته. معلق. آونگ. آون. دروا. آونگان. دلنگان.
- آویزان کردن، آویختن. تعلیق.
|| جنگ و گریز کنان. گریز و آویز کنان: غوریان دررمیدند و هزیمت شدند وآویزان میرفتند تا ده. (تاریخ بیهقی). || مشغول. دست بکار. آغازان. || دست بیقه:
باد سحری سپیده دم خیزانست
با میغ سیه بجنگ آویزانست.
منوچهری.

فارسی به انگلیسی

آویزان‌

Dangler, Dependent, Floppy, Hanging, Pendulous, Swinger

فارسی به ترکی

آویزان‬

asılı; asılmış


آویزان شدن‬

asılmak


آویزان کردن‬

asmak, sarkıtmak

حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آویزان

آویخته، آویز، معلق

فارسی به ایتالیایی

آویزان

sospeso

pensile


آویزان کردن

appendere

فرهنگ معین

آویزان

معلق، آویخته، در حال جنگ و گریز. [خوانش: (ص فا.)]


آویزان شدن

مزاحم کسی شدن، سور زدن، ط فیلی بودن. [خوانش: (شُ دَ) (مص ل.) (عا.)]

فرهنگ عمید

آویزان

آویخته، معلق،
(قید) در حال آویختگی،
طفیلی، مزاحم،
[عامیانه] غمگین،
در حال دعوا، گلاویز،

فرهنگ فارسی هوشیار

آویزان

در حال آویختگی


آویزان شدن

(مصدر) آویخته شدن.


آویزان کردن

(مصدر) آویختن تعلیق.

معادل ابجد

آویزان

75

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری