معنی آواز

آواز
معادل ابجد

آواز در معادل ابجد

آواز
 • 15
حل جدول

آواز در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آواز در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آوا، بانگ، صدا، صلا، صوت، ندا، آهنگ، ترانه، ترنم، چهچهه، سرود، سماع، نشید، نغمه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

آواز در فرهنگ معین

 • آوا، بانگ، نغمه، سرود، آهنگ، هر یک از دستگاه های موسیقی و گوشه های آن. [خوانش: (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آواز در لغت نامه دهخدا

 • آواز. (اِ) آوا. صوت. (صراح). بانگ:
  از آواز کوسش همی روز جنگ
  بدرّد دل شیر و چرم پلنگ.
  فردوسی.
  چو بشنید آواز او را تبرگ
  بر آن اسب جنگی چو شیر سترگ.
  فردوسی.
  خور جادوان بد چو رستم رسید
  از آواز او دیو شد ناپدید.
  فردوسی.
  پرستنده بشنید آواز اوی
  ندانست کودک همی راز اوی.
  فردوسی.
  چو بشنید کرکوی آواز من
  همان زخم کوپال سریاز من.
  فردوسی.
  اگر یار باشید با من بجنگ
  ز آواز روبه نترسد پلنگ.
  فردوسی.
  چو برخیزد آواز طبل رحیل
  به خاک اندر آید سر شیر و پیل. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آواز در فرهنگ عمید

 • بانگ، صوت،

  نغمه، آهنگ،

  بانگ آهنگین انسان همراه با کلام،
فارسی به انگلیسی

آواز در فارسی به انگلیسی

 • Chanson, Sing, Song, Voice, Warble
فارسی به ترکی

آواز در فارسی به ترکی

تعبیر خواب

آواز در تعبیر خواب

 • آواز مرد درخواب، چون بلند بود، دلیل کند که در میان مردم بزرگی یابد. اگر کسی بیند که آوازش بلند گشته بود، دلیل کند بر قدر بلندی آواز، نامش بلند گردد. اگر بیند که آوازش ضعیف گشته، دلیل که بانگ و نامش ضعیف شود، چنانکه کس یاد او نکند. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • بلندی آواز مردمان را دلیل بر شرف و بلندی نام کند، اما بلندی آواز زنان در خواب، نیکو نباشد و به خلاف آواز مردمان بود بسیاری. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

آواز در گویش مازندرانی

 • از مقامات سازی مازندران، که از موسیقی سنتی ایران برداشت...
فرهنگ فارسی هوشیار

آواز در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

آواز در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید