معنی آهنگر

آهنگر
معادل ابجد

آهنگر در معادل ابجد

آهنگر
 • 276
حل جدول

آهنگر در حل جدول

فرهنگ معین

آهنگر در فرهنگ معین

 • (~. گَ) [په. ] (اِ. ص. ) کسی که پیشه اش ساختن آلات و ادوات آهنی است، حداد. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آهنگر در لغت نامه دهخدا

 • آهنگر. [هََ گ َ] (ص مرکب) پیشه وری که آهن در کوره تافته و کوبد و آلات آهنینه سازد. حداد. هبرَقی. هالکی. قین. ریّام. نهامی. نهامین:
  کشاورز و آهنگر و پای باف
  چو بیکار باشند سَرْشان بکاف.
  ابوشکور.
  سر سروران زیر گرز گران
  چو سندان بد و پتک آهنگران.
  فردوسی.
  وزآن چرم کآهنگران پشت پای
  بپوشند هنگام زخم درای
  همان کاوه آن بر سر نیزه کرد.
  فردوسی.
  برآمد چکاچاک زخم سران
  چو پولاد با پتک آهنگران.
  فردوسی.
  به پیش آوریدند آهنگران
  غل و بند وزنجیرهای گران. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آهنگر در فرهنگ عمید

 • کسی که پیشه‌اش ساختن آلات و ادوات آهنی است، پیشه‌وری که آهن را در کوره سرخ می‌کند و از آن آلات و ادوات آهنی می‌سازد، نهامی، نهامین،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آهنگر در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

آهنگر در فارسی به ترکی

تعبیر خواب

آهنگر در تعبیر خواب

 • دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد دیدن آهنگر در خواب، نشانه این است که به زودی مسئولیتهایی سنگین بر دوش شما گذاشته خواهد شد. - یوسف نبی علیه السلام. توضیح بیشتر ...
 • اگر کسی به خواب بیند که آهنگری می کرد و نه اهل آن کار بد، دلیل که او را با کسی خصومت افتد و اگر آهنگر بود، دلیل است که بر خیر و منفعت - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
 • دیدن آهنگر به خواب، چون بازگردد و اگر بیند که اهن یا مس همی گداخت، دلیل کند که این کس مردمان غیبت کند و زشتی گوید - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

آهنگر در گویش مازندرانی

 • از طوایف و تیره های ساکن در کتول
فرهنگ فارسی هوشیار

آهنگر در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کسی که شغلش ساختن آلات وادوات آهنی باشد
فارسی به ایتالیایی

آهنگر در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید