معنی آماس

آماس
معادل ابجد

آماس در معادل ابجد

آماس
 • 102
حل جدول

آماس در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آماس در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آماه، باد، برآمدگی، پف، پیله، تاول، تورم، دمل، نفخ، ورم
فرهنگ معین

آماس در فرهنگ معین

 • (اِ.) = آماز: ورم، برآمدگی، آماده و آماز نیز گویند.
لغت نامه دهخدا

آماس در لغت نامه دهخدا

 • آماس. (اِ) آماه. وَرَم. تورّم. باد. نَفخ. برآمدگی. پف کردگی. تَهَبﱡج:
  لیکن از راه عقل هشیاران
  بشناسند فربهی زآماس.
  ناصرخسرو.
  مُتنبی نکو همی گوید
  بازدانید فربهی زآماس.
  مسعودسعد.
  و زنان از بهر درد و آماس رحم پنبه بدان تر کنند و برگیرند عظیم سود کند. (نوروزنامه).
  بسی فربه نماید آنکه دارد
  نمای فربهی از نوع آماس.
  سنائی.
  عقل را حایل جحیم شناس
  نبود همچو فربهی آماس.
  سنائی.
  کسی که چشم خرد دارداز اکابر عصر
  نظر بحالت او می کنم ز روی قیاس
  بعینه ٔ مثلش آن حریص محروم است
  که بازمی نشناسد ز فربهی آماس. توضیح بیشتر ...
 • آماس. (ع اِ) ج ِ اَمْس.

فرهنگ عمید

آماس در فرهنگ عمید

 • برآمدگی و تورم عضوی از بدن در اثر بیماری، جراحت یا کوفتگی، ورم،
  برآمدگی غیرعادی،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آماس در فارسی به انگلیسی

تعبیر خواب

آماس در تعبیر خواب

 • دیدن آماس درخواب، مال بود. اگر بیند که بر تن او آماس پدید آمده بود، دلیل کند که به قدر آن او را مالی حاصل گردد، خاصه چون که در آن آماس ریم بیند، که بسیار بود - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند که بر تن او آماس بود، چنانکه او را رنج نماید، دلیل که به قدر آن مال حلال یابد. اگر آماس چنان نباشد که بدو رنج نماید، دلیل بر مال حرام کند. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • دیدن آماس بر تن، پنج وجه بود. اول: مالش زیاد گردد. دوم: زنی با منفعت خواهد. سوم: پسر آورد. چهارم: حاجتش روا گردد. پنجم: ایمن گردد از غمها. و اگر همه تن خود راآماس بیند، دلیل که این پنج چیز که یاد کردیم او را حاصل گردد. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

آماس در فرهنگ فارسی هوشیار

 • برآمدی وورم عضوی از اعضای بدن
واژه پیشنهادی

آماس در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید