معنی آل عمران

تعبیر خواب

آل عمران

اگر بیند سوره آل عمران می خواند، دلیل که از همه بدی ها پاک شود و نزد خلق ستوده شود - محمد بن سیرین

عاقبتش نیکو شود و در عقبی نجات یابد - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

دینش قوی گردد - امام جعفر صادق علیه السلام


سورةُ آل عمران

اگر بیند سوره آل عمران می خواند، دلیل که از همه بدی ها پاک شود و نزد خلق ستوده شود. - محمد بن سیرین

عاقبتش نیکو شود و در عقبی نجات یابد. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

دینش قوی گردد. - امام جعفر صادق علیه السلام

لغت نامه دهخدا

آل عمران

آل عمران. [ل ِ ع ِ] (اِخ) نام سوره ٔ سیم از قرآن پس از بَقَره و پیش از نساء و آن دویست آیت باشد و مدنی است. || موسی و هارون. (مجمل اللغه).


عمران

عمران. [ع ِ] (اِخ) ابن عثمان زبیدی شامی، مکنی به ابوالبَرَهسَم. صاحب قرائتی شاذ است. رجوع به ابوالبرهسم و عمران زبیدی و عمران شامی شود.

عمران. [ع ِ] (اِخ) ابن زید، مکنی به ابویحیی. محدث بود. رجوع به ابویحیی (عمران بن...) شود.

عمران. [ع ِ] (اِخ) ابن عیینه، مکنی به ابوالحسن. محدث است. رجوع به ابوالحسن (عمران بن...) شود.

عمران. [ع ِ] (اِخ) ابن یصهربن فاهث. نام پدر موسی و هارون است و او را «عمران بن فاهث بن لاوی بن یعقوب » نیز گفته اند. (از حبیب السیر چ خیام ج 1 ص 80).
- موسی عمران، موسی بن عمران:
چونانکه عصا هرگز از ایشان که شنیدی
ثعبان نشدی جز به کف موسی عمران.
ناصرخسرو.
برآمد هر شب افغان از دل طور
چو روز موسی عمران فروشد.
خاقانی.
شاید ار هر سامری گاوی کند
کآب و جاه موسی عمران نماند.
خاقانی.
بلاغت و ید بیضای موسی عمران
به کید و سحر چه ماند که ساحران سازند.
سعدی.
رجوع به موسی بن عمران شود.

عمران. [ع ِ] (اِخ) ابن شاهین سلمی. حاکم امارت شاهینی در بطیحه. رجوع به عمران سلمی (ابن شاهین...) شود.

فرهنگ فارسی هوشیار

آل عمران

‎ نام سیمنادی ازنپی، تبار عمران: تبار موسی

حل جدول

آل عمران

از سوره های مدنی

فرهنگ فارسی آزاد

آل عمران

آلِ عِمْران، نام سوره ء دوّم قرآنست که مدینه میباشد و 200 آیه دارد،

معادل ابجد

آل عمران

392

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری