معنی آزاد شدن

آزاد شدن
معادل ابجد

آزاد شدن در معادل ابجد

آزاد شدن
  • 367
حل جدول

آزاد شدن در حل جدول

تعبیر خواب

آزاد شدن در تعبیر خواب

  • اگر کسی بیند که آزاد شد، یا کسی او را آزاد کرد، دلیل کند که اگر بیمار بود، شفا یابد و اگر وام دار بود، وامش گذارده شود و اگر حج نکرده باشد، بگذارد و اگر بنده بود، آزاد شود و اگر گناهکار بود، توبه کند و اگر غمگین بود شادمان شود و از غم فرج یابد و اگر عبوس بود، خلاص یابد. و علی الجمله آزادی درخواب به غایت نیکو و پسندیده است. - حضرت دانیال. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

آزاد شدن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید