معنی آرشین

فرهنگ فارسی هوشیار

آرشین

(اسم) واحد مقیاس طول در روسیه برابر 71 سانتیمتر.

فرهنگ عمید

آرشین

واحد اندازه‌گیری طول در روسیه برابر با ۷۱ سانتی‌متر،

حل جدول

آرشین

از واحدهای اندازه‌گیری

از واحدهای اندازه گیری


واحد طول روسی

آرشین


از واحدهای اندازه گیری

آرشین


از واحدهای اندازه‌گیری

آرشین


واحد طول روسیه

آرشین

ترکی به فارسی

آرشین لاماک

پرسه زدن

لغت نامه دهخدا

ساژن

ساژن. [ژِ] (روسی، اِ) واحد طول برابر سه آرشین است.


واحد طول

واحد طول. [ح ِ دِ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) واحدی است که برای سنجش طول اجسام به کار میرود. واحد طول در دستگاه.S.T.M متر است که یکی از سه واحد اساسی این دستگاه میباشد. رجوع به متر شود. اضعاف متر که در عمل به عنوان واحد طول به کار میروند عبارتند از: دکامتر (Dm) که برابر 10 متر است. رجوع به دکامتر شود. هکتومتر (hm) که برابر 100 متر است. کیلومتر (km) که برابر 1000 متر است. رجوع به کیلومتر شود. میل دریایی که برابر 1825 متر است. رجوع به میل دریایی شود. مگامتر (Mm) که برابر با یک میلیون متر است. رجوع به مگامتر شود.
اجزای متر که بعنوان واحدهای کوچکتری به کار میروند با نشانه های بین المللی آنها عبارتند از: دسیمتر (dm) که برابر 110 متر است. رجوع به دسیمتر شود. سانتیمتر (cm) که برابر 1100 متر است. رجوع به سانتیمتر شود. میلیمتر (mm) که برابر11000 متر است. رجوع به میلیمتر شود. میکرن m که برابر 11000000 متر است. رجوع به میکرن شود. یکهزارم میکرن که برابر11000000000 (یک میلیاردیم) متر است.
واحد طول در دستگاه.S.G.C سانتیمتر است. رجوع به سانتیمتر شود.
واحدهای طولی در ایران کنونی علاوه بر واحدهای دستگاه متری عبارتند از: گز، ذرع، وجب و فرسنگ. رجوع به این کلمات شود. واحدهای طول ایران قدیم عبارت بوده اند از:1- پا که برابر است با 0/32 متر. رجوع به پا شود. 2- ارش که برابر است با 0/545 متر. رجوع به ارش شود. 3- فرسنگ که برابر است با 4725 متر. رجوع به فرسنگ شود.
واحد طول در حکومتهای اسلامی ذِراع بوده و اقسامی داشته است که هر یک دارای اندازه خاصی بوده اند. از آنجمله اند: ذراع القاضیه یا ذراع بازار، ذراع الیوسفیه، ذراع السوداء، ذراع الهاشمیه الکبری، ذراع الهاشمیه الصغری، ذراع العمریه، ذراع المیزانیه، ذراع الاسد المبسوطه. ذراع المقبوضه، ذراع الرشیدیه، ذراع مکسره، ذراع الملک و ذراع مرسل. رجوع به ذراع شود و اجزای ذراع عبارت بوده انداز: 1- جو که برابر بوده است با 6 موی دم استر. رجوع به جو شود. 2- اصبع که برابر بوده است با 6 جو. و رجوع به اصبع شود. 3- قبضه که برابر بوده است با 6 اصبع. رجوع به قبضه شود. اضعاف ذراع در حکومت اسلامی عبارت بوده اند از: البار، القصبه، الاشل المیل، فرسخ یا فرسنگ، برید و مرحله. رجوع به کلمات فوق شود.
واحدهای طول که امروز در انگلستان به کار میروند از اینقرارند: اینچ به معنی بند شست و برابر با 2/54 سانتیمتر است. رجوع به اینچ شود. پا که برابر است با 0/3048 متر. رجوع به پا شود. یارد که برابر است با 0/914399 متر. رجوع به یارد شود. فاتوم که برابر است با دویارد. رجوع به یارد شود. راد که 5/5 یارد است. چین که 22 یارد است. فرلانگ که برابر با 220 یارد است. میل که برابر با 1609/34 متر است. رجوع به میل شود. میل دریایی که برابر با1855 متر است. رجوع به میل شود.
واحدهای طول که امروز در ایالات متحده آمریکا به کار میروند. عبارتند از: اینچ، فاتوم، یارد، میل.
واحدهای طول که در حبشه به کار میروند از اینقرارند:
ارش که برابر نیم متر است. رجوع به ارش شود. پیک که برابر با 0/69 متر است. متر.
واحدهای طول مورد استعمال در چین عبارتند از:
1- واحدهای طول سلسله ٔ متری. 2- چید که برابر است با 0/32 متر. رجوع به چید شود. 3- یینگ که برابر است با 100 چید.
واحدهای طول مورد استعمال در ژاپن عبارتنداز:
1- واحدهای سلسله متری. 2- شاکو که برابر است با 0/303 متر. 3- کن که برابر است با 1/818 متر. 4- چو که برابر است با 60 کن. 5- ری که برابر است با 3/927 متر. واحد طول در ترکیه آرشین متری است که برابر با یک متر می باشد. واحدهای طول سلسله متری از 1920 در روسیه برای بعضی از سازمانها و از 1925 برای دیگر مؤسسات اجباری شده و پیش از آن و شایداکنون علاوه بر آنها واحدهای زیر نیز به کار می رفته و می رود:
1- بند شست که برابر است 0/0254 متر. 2- ورشک که برابر است با 0/044 متر. 3- پا که برابر است با 0/304 متر. رجوع به پا شود. 4- آرشین که برابر است با 0/7112 متر. رجوع به آرشین شود. 5- ساژن که برابر است با سه آرشین یا 2/1336 متر. 6- ورست که برابر با 1500 آرشین یا 1666/8 متر. رجوع به ورست شود.
واحدهای طول در روم قدیم عبارتند از:
1- دیژیتوس که برابر است با 0/0185 متر. 2- پالموس که برابر است با 0/0739 متر. 3- پا که برابر است با 0/2957 متر. 4- ارش که برابر است با 0/4436 متر. رجوع به ارش شود. 5- گرادوس که برابر است با 0/739 متر. 6- گام یا قدم که برابر است با 1/479 متر. 7- پرتیکا که برابر است با 2/957. 8- آکتوس که برابر است با 35/439 متر. 9- اِستاد که برابر است با 184/8125 متر. 10- میل که برابر است با 1478 متر. رجوع به میل شود.
واحدهای طول در فرانسه قدیم عبارت بوده اند از: 1- خط که برابر است با 0/225 سانتیمتر.2- بندشست که برابر است با 2/707 سانتیمتر و 12 خط. رجوع به بندشست شود. 3- پا که برابر است با 0/32484 متر و 12 بندشست. 4- تواز که برابر است با 6 پا و 1/94904 خط رجوع به توازشود. 5- پرْش آرپان پاریسی که برابر است با 5/847 متر. 6- پرْش آرپان معمولی که برابر است با 6/496 متر. 7- لیو پستی که برابراست با 2000 تواز (سه کیلومتر و 898 متر).
واحدهای طول در مصر قدیم عبارت بوده اند از: 1- پالم که برابر است با 0/075 متر. 2- انگشت که برابر است با 0/018 متر. رجوع به انگشت شود.3- پا که برابر است با 0/026 متر. رجوع به پا شود. 4- ارش شاهی که برابر است با 0/525 متر.
واحدهای طول در کلده و آشور عبارت بوده اند از: 1- انگشت که برابر است با 0/22 متر. 2- بند شست که برابر است با 0/027 متر. 3- پالم که برابر است با 0/090 متر. 4- امپان که برابر است با 0/27 متر. 5- پا که برابر است با 0/324 متر. رجوع به پا شود. 6- ارش که برابر است با 0/54 متر. رجوع به ارش شود. 7- گام یا قدم که برابر است با 0/815 متر. 8- پلتر که برابر است با 32/4 متر. 9- اِستاد که برابر است با 194/4 متر. رجوع به اِستاد شود.
واحدهای طول یهود در قدیم عبارت بوده اند از:
1- داکتیلوس که برابر است با 0/0185 متر. 2- کندیلوس که برابر است با 0/037 متر. 3- پالسته که برابر است با 0/084 متر. 4- پا که برابر است با 0/296 متر. 5- ارش که برابراست با 0/444 متر. 6- گام یا قدم که برابر است با 0/74 متر. 7- آسن که برابر است با 2/96 متر. 8- پلتر که برابر است با 29/6 متر. 9- اِستاد که برابر است با 177/60 متر.
واحدهای طول یهود در قدیم عبارت بوده اند از:
1- استبا که برابر است با 0/0218 متر. 2- تفاخ که برابر است با 0/0875 متر. 3- زرت که برابر است با 0/262 متر. 4- اماح که برابر است با 0/525 متر. 5- کانح که برابر است با 3/15 متر.

معادل ابجد

آرشین

561

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری