معنی آخرین

آخرین
معادل ابجد

آخرین در معادل ابجد

آخرین
 • 861
حل جدول

آخرین در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آخرین در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آخری، اخیر، انتهایی، بازپسین، نهایی، واپسین،
  (متضاد) آغازین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

آخرین در فرهنگ معین

 • (خَ) [ع.] (ص. اِ.) جِ آخر؛ دیگران.
 • (خَ) [ع.] (ص. اِ.) جِ آخر؛ بازپسینان، پسینیان.
لغت نامه دهخدا

آخرین در لغت نامه دهخدا

 • آخرین. [خ َ] (ع ص، اِ) ج ِ آخَر. دیگران.

 • آخرین. [خ ِ] (ع ص، اِ) ج ِ آخِر. بازپسینان.

 • آخرین. [خ ِ] (ص نسبی) بترکیب فارسی بمعنی پسین و واپسین. ج، آخرینان: آخرین نفس، آخرین لحظه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آخرین در فرهنگ عمید

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آخرین در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 • واپسین، پسینیان، دگران، پسین، پایانی
کلمات بیگانه به فارسی

آخرین در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

آخرین در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آخرین در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پسینیان واپسین دیگران (صفت اسم) جمع: آخر: دیگران دگران. (صفت اسم) جمع: آخر: بازپسیان پسینیان. (صفت) پسین واپسین: آخرین لحظه آخرین دم آخرین نفس. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

آخرین در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

آخرین در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید