معنی آتریاد

فرهنگ معین

آتریاد

(تِ) [روس.] (اِ.) یک دسته سرباز.

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فرهنگ عمید

آتریاد

دسته‌ای سرباز،

حل جدول

آتریاد

یک دسته سرباز روسی


یک دسته سرباز روسی

آتریاد

فرهنگ فارسی هوشیار

آتریاد

روسی دسته دسته ای از سربازان (اسم) یک دسته سرباز.

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

آتریاد

616

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری