معنی آبادیان

لغت نامه دهخدا

آبادیان

آبادیان. (اِخ) امتان مه آباد را گویند و آن نخستین پیغمبری بوده است که بعجم مبعوث شد و کتاب او را دساتیر خوانند. (برهان).


حسین آبادیان چش...

حسین آبادیان چشمه. [ح ُ س ِ چ ِ م َ /م ِ] (اِخ) ده مخروبه ای است از دهستان چادگان بخش داران شهرستان فریدن. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).


خوب گمان

خوب گمان. [گ ُ] (ص مرکب) نیکوظن. باظن نکو. نیکوگمان:
بتو کنند نو آبادیان همه مفخر
که فخر عالمی ای رادکف ّ خوب گمان.
سنائی.

حل جدول

آبادیان

پیروان نخستین پیامبر عجم


پیروان نخستین پیامر عجم

آبادیان


پیروان نخستین پیامبر عجم

آبادیان

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

آبادیان

69

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری